Over koe­vin­kjes, mie­ren­leeu­wen en tuin­scha­le­bij­ters …

Vroe­ger film­de Er­nest Kox en daar­na fo­to­gra­feer­de hij ja­ren­lang pad­den­stoe­len. Toen hij ie­de­re pad­den­stoel had ge­fo­to­gra­feerd, stap­te hij over naar vogels, land­schap­pen en voor­al in­sec­ten.

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord - Er­nest Kox www.er­nestk­ox.nl

De bij­zon­de­re in­sec­ten­fo­to’s van Er­nest Kox.

Toen Er­nest Kox rond­fiets­te in zijn ei­gen om­ge­ving ont­dek­te hij dat de Kem­pi­sche na­tuur veel di­ver­ser is dan hij al­tijd had ge­dacht. Sinds­dien fietst hij met zijn fiets­tas­sen vol ap­pa­ra­tuur voor dag en dauw naar fraaie re­gi­o­na­le na­tuur­ge­bied­jes. Dat zijn vaak voch­ti­ge ter­rei­nen met klei­ne ven­nen, be­ken of slo­ten. Daar wacht Er­nest op het juis­te mo­ment om al die mi­nus­cu­le beest­jes vast te leg­gen. Daar is wel ge­duld voor no­dig. En op het juis­te mo­ment moet je ook nog ho­pen dat de wind het laat af­we­ten. “Wind is mijn groot­ste vij­and”, be­kent hij, want wind zorgt voor be­we­ging en dat kun­nen zijn fo­to’s niet ge­brui­ken.

Ei­gen stijl

Er­nest Kox heeft een in­druk­wek­ken­de ver­za­me­ling beel­den. Hij heeft fo­to’s van hon­der­den in­sec­ten, zo­als li­bel­les met hun vlies­dun­ne vleu­gels vol wa­ter­pa­rels, tor­ren met ro­de schild­jes en sa­bel­sprink­ha­nen. Maar ook van be­haar­de rup­sen tot ver­vaar­lijk uit­zien­de sluip­wes­pen. Ook koe­vin­kjes, mie­ren­leeu­wen, tuin­scha­le­bij­ters, py­a­ma­zweef­vlie­gen, koe­koeks­hom­mels en wit­te tij­gers zijn al eens voor de (ma­cro-)lens van Er­nest ver­sche­nen.

Hij legt de­ze klei­ne die­ren­we­reld van de Bra­bant­se Kem­pen vast op een ui­ter­ma­te sfeer­vol­le en ori­gi­ne­le ma­nier. Hij heeft de af­ge­lo­pen ja­ren een spe­ci­fie­ke, ei­gen stijl van fotograferen ont­wik­keld waar­bij het hoofd­on­der­werp mooi ‘los’ komt van de ach­ter­grond. Een sfeer­rij­ke set­ting heeft daar­bij een ho­ge pri­o­ri­teit.

Ook is het vol­gens hem be­lang­rijk om in­sec­ten voor­af goed te ob­ser­ve­ren om tot spre­ken­de por­tret­ten te ko­men. Daar­voor is wat voor­stu­die ver­eist, want ie­der in­sect

heeft zijn spe­ci­fie­ke ge­dra­gin­gen en ken­mer­ken. “Zo zul­len be­paal­de li­bel­len, zo­als de vier­vlek en de plat­buik, voor­al van­af een vas­te plaats uit­val­len doen op an­de­re in­sec­ten. Het is dan zaak je camera niet te snel te ver­plaat­sen, want som­mi­ge in­sec­ten ke­ren steeds te­rug naar de­zelf­de plek.”

Er­nest maakt het liefst au­then­tie­ke fo­to’s van in­sec­ten en na­tuur waar­bij niets is geen­sce­neerd, al doet hij soms wel con­ces­sies en ver­wij­dert hij wat gras­spriet­jes. Ver­der werkt hij met een­vou­di­ge re­flec­tie­scherm­pjes en maakt hij wei­nig ge­bruik van flits­licht. Zijn fo­to’s, in­clu­sief die van de sil­hou­et­ten, wor­den slechts spaar­zaam be­werkt in Pho­to­shop.

Sil­hou­et­fo­to­gra­fie

Er­nest heeft zich ge­spe­ci­a­li­seerd in het ma­ken van fraaie sil­hou­et­fo­to’s van hoofd­za­ke­lijk klei­ne in­sec­ten. Daar­bij maakt hij bij voor­keur ge­bruik van de op­ko­men­de of on­der­gaan­de zon, maar soms plaatst hij zak­lamp­jes ach­ter het on­der­werp voor kunst­zin­ni­ge en dro­me­ri­ge cre­a­ties. Hij zorgt er bij sil­hou­et­fo­to­gra­fie voor dat de camera in de dia­frag­ma­voor­keu­zestand (AV) staat en kiest mee­stal een vrij groot dia­frag­ma (5 of 5,6) om ‘hoe­ki­ge’ dia­frag­ma­rin­gen te voor­ko­men. Al­les ge­beurt van­af een drie­poot­sta­tief dat laag bij de grond kan en met een draad­lo­ze af­stands­be­die­ning. Bij fotografie met een ster­ke licht­bron als te­gen­licht te­ke­nen in­sec­ten zich mooi af. “Dit geeft beel­den vaak een ver­ras­sen­de tint. Die apar­te, mys­tie­ke sfeer is de be­lang­rijk­ste re­den waar­om ik me aan­ge­trok­ken voel tot sil­hou­et­fo­to­gra­fie.”

Pre­sen­ta­ties

In­mid­dels heeft Er­nest een flink ar­se­naal aan hoog­waar­di­ge na­tuur­beel­den die hij ver­werkt tot fraaie au­dio­vi­su­e­le pre­sen­ta­ties. Ook ver­werkt hij film­op­na­men, op­ge­no­men met zijn Ni­kon D600, in zijn pre­sen­ta­ties voor nog meer dy­na­miek. Die pre­sen­ta­ties ge­bruikt hij in le­zin­gen en work­shops waar hij zijn ken­nis deelt met an­de­re fo­to­gra­fen en men­sen die meer van de na­tuur wil­len we­ten.

“De wind is mijn groot­ste vij­and”

Ni­kon D700 met Sig­ma 150mm F2.8 Ma­cro | 150mm | f20 | 1/2000 s | iso 100

Ni­kon D7100 met Sig­ma 150mm F2.8 Ma­cro | 150mm | f5.6 | 1/1000 s | iso 100

Ni­kon D600 met Sig­ma 150mm F2.8 Ma­cro | 150mm | f5,6 | 1/400 s | iso 100

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.