Be­roem­de fo­to

Som­mi­ge fo­to’s zijn we­reld­be­roemd. Je ziet ze re­gel­ma­tig in tijd­schrif­ten, op te­le­vi­sie en op in­ter­net. Maar ken je ook het ver­haal ach­ter de­ze fo­to’s?

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord - Door Kris­tel Fol­mer

Zo kwam de eer­ste kleu­ren on­der­wa­ter­fo­to tot stand.

In 1926 maak­ten de twee fo­to­gra­fen Dr. Wil­li­am Long­ley en Char­les Mar­tin, des­tijds fo­to­graaf van Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic, een on­der­wa­ter­fo­to van een ever­lip­vis (ook wel ca­pi­tai­ne ge­noemd) in Flo­ri­da Keys. Het bij­zon­de­re aan de­ze fo­to is dat het de eer­ste on­der­wa­ter kleu­ren­fo­to is. Dit was een mijl­paal in de fotografie. Hoe­wel te­gen­woor­dig bij­na ie­de­re camera in een wa­ter­dich­te be­hui­zing kan wor­den ver­pakt was er voor de­ze fo­to een enor­me tech­ni­sche in­span­ning no­dig door Long­ley en Mar­tin.

Ze moesten hun 4x5 groot­for­maat­ca­me­ra van Graflex met een spe­ci­a­le be­hui­zing te­gen het wa­ter be­scher­men. Iets dat op dat mo­ment nog niet ge­pro­du­ceerd werd. Bo­ven­dien moest het duo een ma­nier vin­den om de oce­aan­bo­dem te ver­lich­ten. Dat pak­ten ze flink aan. Ze bouw­den een pon­ton die ze tij­dens het dui­ken ach­ter zich aan trok­ken. Als ze op de af­druk­knop van de camera druk­ten, lie­ten ze daar­mee een ex­plo­sie van mag­ne­si­um­flit­spoe­der op het vlot af­gaan, waar­door het licht, ge­hol­pen door een re­flec­tor, tot 4,6 me­ter diep­te reik­te. Dit was een moei­lij­ke op­ga­ve, want als het poe­der door een ho­ge golf nat zou wor­den zou er niets op de fo­to te zien zijn. Maar het beeld luk­te en dit zou niet het laat­ste in zijn soort zijn. In de la­te ja­ren 1920 werk­ten Char­les Mar­tin en Dr. Wil­li­am Long­ley va­ker sa­men en maak­ten ze een aan­tal his­to­risch be­lang­rij­ke on­der­wa­ter­fo­to’s.

Vijf van hun fo­to’s wer­den ge­toond in het ar­ti­kel dat Long­ley in de Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic van ja­nu­a­ri 1927 pu­bli­ceer­de naar aan­lei­ding van de­ze pri­meur.

Ca­pi­tai­ne (Char­les Mar­tin & W. H. Long­ley, Flo­ri­da 1926).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.