Fotograferen op reis

Of je nu gaat om te ont­span­nen, om nieu­we plek­ken te ont­dek­ken of om te fotograferen: op reis gaan is al­tijd iets bij­zon­ders. Als je van plan bent om voor de fo­to’s te gaan, hel­pen wij je op de vol­gen­de pa­gi­na’s op weg.

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord -

Ga je op reis om fo­to’s te ma­ken? Wij hel­pen je op weg.

In prin­ci­pe be­te­kent reis­fo­to­gra­fie niets an­ders dan dat je op reis fo­to­gra­feert. Qua on­der­werp­keu­ze heb je in dit gen­re he­le­maal de vrije hand. Dat is mooi, want ie­der reis­doel kent zijn ei­gen bij­zon­der­he­den en nog veel meer ver­ras­sin­gen die het waard zijn om vast te leg­gen op een fo­to. Dat kun­nen men­sen in het Ver­re Oos­ten en hun ge­brui­ken zijn, maar ook de land­schap­pen en na­tuur­ver­schijn­se­len van IJs­land. Het hangt sterk af van je ei­gen voor­keur als fo­to­graaf welk on­der­werp je ver­eeu­wigt, maar dat is niet de eni­ge fac­tor. In een vis­sers­dorp komt een fo­to­graaf die door­gaans ge­ïn­te­res­seerd is in land­schap­pen op het idee om het werk van de vis­sers vast te leg­gen – en in een me­tro­pool als New York of Shang­hai zal vrij­wel ie­de­re fo­to­graaf zich toch gaan wa­gen aan ar­chi­tec­tuur­fo­to’s.

Vaak zoe­ken fo­to­gra­fen een the­ma dat nieuw en fris is. In plaats van de tien­dui­zend­ste fo­to van de Eif­fel­to­ren kun je bij­voor­beeld ook een dag door Pa­rijs slen­te­ren om een fo­to­se­rie te ma­ken van de klei­ne Fran­se straat­ca­fés. Daar­om is het een goed idee om je voor­af te ver­die­pen in je reis­doel en uit te zoe­ken wat er fo­to­gra­fisch in­te­res­sant is aan die lo­ca­tie. Wel­ke ty­pi­sche on­der­wer­pen zijn er? Als je een ex­pli­ciet doel hebt, zo­als een gro­te stad, een woes­tijn, een ge­berg­te of een plek om te dui­ken, dan is het ze­ker be­lang­rijk om ook re­ke­ning te hou­den met je uit­rus­ting. Vind je dit al­le­maal te veel ge­doe in je vrije tijd, dan heb je al­tijd nog de mo­ge­lijk­heid om het ge­woon spon­taan op je af te la­ten ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.