Dy­na­mi­sche dans­fo­to’s

Zo leg je snel uit­ge­voer­de be­we­gin­gen vast en com­bi­neer je con­ti­nu licht met een flit­ser in één beeld.

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord -

Leg op een kunst­zin­ni­ge ma­nier be­we­ging vast.

Snel­heid uit zich al­tijd in be­we­ging. Maar hoe kun je be­we­gin­gen goed vast­leg­gen op fo­to’s? Dat kan op ver­schil­len­de ma­nie­ren. Een daar­van is flit­sen met een lan­ge slu­tier­tijd, waar­mee de vol­le­di­ge be­we­ging wordt vast­ge­legd en het mo­del als het wa­re stre­pen door de fo­to heen trekt.

Dat klinkt mis­schien heel tech­nisch, maar in fei­te is het niets meer dan een iets lan­ge­re be­lich­ting, waar­bij de flit­ser of­wel aan het be­gin, of­wel aan het ein­de van de slui­ter­tijd af­gaat. Door de lan­ge be­lich­tings­tijd wordt het om­ge­vings­licht ge­bruikt, ter­wijl de kor­te flits een deel van de be­we­ging be­vriest. De juis­te camera-in­stel­lin­gen hier­voor zijn af­han­ke­lijk van de licht­in­ten­si­teit. On­ze fo­to’s zijn ge­no­men met een dia­frag­ma van f8 en een slui­ter­tijd van vier se­con­den bij een iso-waar­de van 200. Met de­ze in­stel­lin­gen kre­gen we een ho­ge scherp­te­diep­te en kon­den we de dan­ser on­danks zijn aan­hou­den­de be­we­gin­gen goed af­beel­den. Voor hem wa­ren vier se­con­den ge­noeg om de vol­le­di­ge be­we­ging uit te voe­ren. Je kunt hem het bes­te voor en rus­ti­ge ach­ter­grond plaat­sen. Zet de flit­ser aan de ene kant van het to­neel en het con­ti­nu licht aan de an­de­re kant.

Kies de flits­mo­dus Twee­de­gor­dijn­syn­chro­ni­sa­tie, zo­dat de flit­ser pas aan het ein­de van de slui­ter­tijd af­gaat. Op de­ze ma­nier krijg je aan het be­gin van de be­we­ging een waas en aan het ein­de van de be­we­ging een scherp beeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.