Fotograferen in Ne­pal

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord - Tekst en fo­to’s: Frank van de Laar

Tips voor in­te­res­san­te reis­fo­to’s.

Mooi en stof­fig land on­der het dak van de we­reld – zo vat we­reld­rei­zi­ger en fo­to­graaf Frank van de Laar zijn meest re­cen­te be­stem­ming sa­men. Zijn Ni­kon D5500 had hij na­tuur­lijk bij zich. Hij ver­telt over zijn reis en geeft tips voor mooie fo­to’s.

Bij­na der­tig jaar ge­le­den had­den wij het plan om naar Ne­pal te gaan voor een wan­del­tocht door de Hi­ma­laya. Des­tijds werd het een wan­de­ling in Noord-In­dia. Toen kwa­men er kin­de­ren die, toen ze een­maal vol­was­sen wa­ren, wel ver weg wil­den, maar niet zo veel wil­den wan­de­len en in 2015 kwam de af­schu­we­lij­ke aard­be­ving. Dit jaar kon­den we ein­de­lijk on­ze lang ge­koes­ter­de reis naar het land met de hoog­ste berg­top­pen ter we­reld boe­ken. Een groeps­reis met 15 per­so­nen van al­ler­lei plui­ma­ge en een jon­ge, en­thou­si­as­te reis­lei­der.

Kath­man­du

Hal­ver­we­ge de mid­dag ko­men we aan bij het Ser­ini­ty ho­tel aan een on­ver­har­de weg in het toe­ris­ti­sche cen­trum van Kath­man­du. Na het in­chec­ken lo­pen we met de he­le groep naar de wit­te stoe­pa Swayam­bu­nath, een hei­li­ge plek voor boed­dhis­ten.

Op paas­zon­dag gaan we met de he­le groep in een bus­je naar de boed­dhis­ti­sche Boed­dha­nath tem­pel. Het mooie, door win­kel­tjes en res­tau­rants om­ring­de tem­pel­com­plex is al be­hoor­lijk ge­res­tau­reerd sinds de aard­be­ving. De wit­te koe­pel met ge­beds­vlag­gen te­kent scherp af in de blau­we lucht. In het kloos­ter te­gen­over de stoe­pa wordt ge­zon­gen en ge­speeld op boed­dhis­ti­sche hoorns en trom­mels.

We gaan ver­der naar de hin­doe­ïs­ti­sche Pas­hu­pa­ti­nath tem­pel met een cre­ma­tie­plaats aan de ri­vier. Van­af de over­zij­de van de ri­vier kun­nen we goed zien hoe de lij­ken ge­was­sen wor­den, de men­sen rou­wen en even ver­der­op stroom­af­waarts ge­cre­meerd

wor­den. Na dit in­druk­wek­ken­de be­zoek rij­den we door naar de ko­nings­stad Pa­tan. De ko­nings­ste­den be­leef­den een bloei­tijd van de zes­tien­de tot de ne­gen­tien­de eeuw. De Ne­wa­ri’s (be­wo­ners van de Kath­man­du­val­lei) wa­ren be­dre­ven vak­man­nen en bouw­den prach­ti­ge hou­ten tem­pels waar­door Ne­pal een wel­va­rend land werd. Een wel­vaart waar nu nog maar wei­nig van over is.

Blik op de weg

De vol­gen­de dag is het vroeg op­staan en in­pak­ken. Een ou­de af­ge­schre­ven bus, die bij ons de APK-keu­ring niet zou door­staan, moet ons naar Pok­ha­ra bren­gen. On­der­weg kij­ken we on­ze ogen uit. Fel ge­kleur­de vracht­wa­gens in fi­le op stof­fi­ge we­gen. Het weg­ge­drag is hi­la­risch, ie­de­re au­to wringt zich in ie­der gaat­je, een deuk­je meer of min­der doet er niet toe. Ach­ter­in de bus lekt on­ze air­co als een stro­men­de kraan en een van de zij­ra­men ziet er­uit als een spin­nen­web van­we­ge de bar­sten, maar de sfeer is goed. Een dag hier zou het pro­gram­ma Blik op de weg ge­noeg ma­te­ri­aal op­le­ve­ren voor een jaar lang af­le­ve­rin­gen. Rond 16:15 ko­men we aan in Pok­ha­ra, een druk toe­ris­ten­stad­je dat aan een meer in een sub­tro­pi­sche val­lei ligt tus­sen de im­po­san­te bergreu­zen van de Hi­ma­laya. Door de be­wol­king zijn die he­laas niet zicht­baar.

Gho­re­pa­ni wan­del­tocht

De vijf da­gen daar­op wan­de­len we door de val­lei­en aan de rand van het An­na­pur­na­mas­sief en sla­pen we in een­vou­di­ge ac­com­mo­da­ties. Van­uit Pok­ha­ra rij­den we in een nog ou­de­re, af­tand­se bus over hob­be­li­ge grind­we­gen naar Naya­pul (1070 me­ter), waar de wan­de­ling be­gint on­der een don­ke­re wol­ken­lucht. On­be­grij­pe­lijk dat na der­tig jaar toe­ris­me in dit ge­bied de in­fra­struc­tuur nog steeds zo slecht is. Na en­ke­le uren klim­men in de be­nauw­de hit­te met de no­di­ge drink- en fo­to­stops ko­men we aan in Tirk­he­dun­ga op 1540 me­ter hoog­te. De be­wo­ners van dit ge­bied zijn vrien­de­lijk en we heb­ben uit­zicht op groe­ne heu­vels met prach­ti­ge ter­ras­sen.

Poon Hill

Hoog­te­punt van de­ze trek­tocht is het on­ver­ge­te­lijk uit­zicht bij Poon Hill (3210 me­ter) op de zons­op­gang over het An­na­pur­na­ge­berg­te. Daar­voor moe­ten we wel voor dag en dauw op en een zwa­re, 1,5 uur du­ren­de klim ma­ken. Na het ont­bijt zet­ten we on­ze trek­tocht over de ber­gen voort naar Ban­t­han­ti (2520 me­ter). Het laat­ste stuk lo­pen we door een prach­ti­ge jun­gle waar we en­ke­le hoel­man-apen zien. De Fisht­ail lod­ge in Tad­a­pa­ni (2590 me­ter) is zeer ba­sic, geen ei­gen wc of dou­che, en van­we­ge de be­wol­king krij­gen we ook niet het prach­ti­ge be­loof­de uit­zicht uit de reis­be­schrij­ving, maar het bier staat koud en het blijft ge­zel­lig.

Tij­dens de af­da­ling naar Gan­drung (1940 me­ter) is van al­les te zien: weg­werk­zaam­he­den, ezels die min­der zwaar be­la­den zijn dan sher­pa’s, vrou­wen met ge­rim­pel­de ge­zich­ten in don­ker­ro­de jur­ken, man­nen met Ne­pa­le­se hoed­jes en meis­jes die op een berg­hel­ling gras­sten­gels ver­za­me­len voor de buf­fels en smoe­ze­li­ge win­kel­tjes en res­tau­rant­jes met don­ke­re en stin­ken­de

hurk­toi­let­ten. On­ze laat­ste over­nach­ting tij­dens de trek­tocht is in een ac­com­mo­da­tie aan de ri­vier.

Chit­wan/Te­rai

Na een ont­span­nen dag in Pok­ha­ra ver­vol­gen we on­ze rond­reis naar het Roy­al Chit­wan Na­ti­o­naal Park, ver­re­weg het be­kend­ste na­tuur­re­ser­vaat van het land. De weg is nog slech­ter dan al­le voor­gaan­de, maar de klei­ne bus heeft ge­luk­kig een goed wer­ken­de air­co, want van­daag schijnt de zon na­tuur­lijk wel. On­der­weg is weer van al­les te zien: ge­kleur­de vracht­wa­gens, toe­ris­ten­bus­sen, een am­bu­lan­ce met si­re­ne, krui­wa­gens en ce­ment­mo­lens voor de weg­ver­nieu­wing, krot­wo­nin­gen en mo­tor­fiet­sers met mond­kap­jes, kui­len, ga­ten, plas­sen en stof. Heel veel stof. Vol­gens de gids zou de weg vol­gend jaar klaar moe­ten zijn, maar het ziet er­uit als­of het nog min­stens tien jaar gaat du­ren.

Tij­dens de sa­fa­ri in een open jeep de vol­gen­de dag zien we de im­po­san­te In­di­a­se neus­hoorns waar we op ge­hoopt had­den. Als we rond 11:00 te­rug­ko­men is het al veel te warm (meer dan 40° C) om nog iets an­ders te doen dan te le­zen, mu­ziek te luis­te­ren en veel te drin­ken. Van­daag is het twee jaar ge­le­den dat Ne­pal door een zwa­re aard­be­ving werd ge­trof­fen, waar­bij mil­joe­nen men­sen hun huis ver­lo­ren.

Hi­ma­laya

We zul­len voor­lo­pig niet meer kla­gen over de fi­les in de rand­stad want de te­rug­weg naar Kath­man­du is één gro­te fi­le en we doen ruim tien uur over slechts 150 km! De dag daar­op doen we nood­ge­dwon­gen rus­tig aan en be­zoe­ken we het mooie Bhak­ta­pur, de der­de ko­nings­stad van Ne­pal.

De dag voor ons ver­trek gaan we nog een keer de ber­gen in. We ma­ken een mooie wan­de­ling naar het Na­mo Boed­dha kloos­ter waar ooit een ko­ning zich­zelf als voed­sel gaf aan een moe­der­tij­ger.

Kort na ver­trek wacht ons nog een klei­ne ver­ras­sing. Van­uit het vlieg­tuig zien we na­dat we het stof­fi­ge Kath­man­du ach­ter ons heb­ben ge­la­ten in de ver­te de ma­jes­tu­eu­ze top van de Mount Everest, het dak van de we­reld, bo­ven de wol­ken uit­ste­ken. We zul­len het met de her­in­ne­ring moe­ten doen, want het is te ver en het raam is te vies voor een echt mooie fo­to. Ge­luk­kig zijn er ruim vol­doen­de fo­to’s over om dat ge­mis te com­pen­se­ren en zijn de her­in­ne­rin­gen blij­vend.

 Ge­beds­last op een boed­dhis­ti­sche koe­pel 150 mm | f8 | 1/750 s | iso 200 Ook de­ze fo­to is ge­no­men bij de Boud­ha­nath tem­pel. Ter­wijl we daar rond­lie­pen ar­ri­veer­de er een man om de la­ding ge­beds­vlag­gen op te ha­len die op de grond lag. Goed om op zo’n...

 De dicht­be­volk­te hoofd­stad Kath­man­du 200 mm | f8 | 1/250 s | iso 400 De­ze fo­to is ge­no­men van de heu­vel­top van de Swayamb­hu­nath tem­pel aan het ein­de van de mid­dag. Het la­ge strijk­licht zorgt voor de juis­te ac­cen­tu­e­ring van kleu­ren en pa­tro­nen. Door...

 Na­masté (wel­kom) in Ne­pal 22 mm | f8 | 1/180 s | iso 800 De ogen van Boed­dha zie je op veel tem­pels. De­ze deur kwa­men we te­gen op een deur on­der­weg naar Swayamb­hu­nath, de apen­tem­pel. Het der­de oog is sym­bo­lisch voor de in­tu­ï­tie. De fo­to is vlak voor...

 Een sad­hoe of­te­wel een hin­doe­ïs­ti­sche hei­li­ge 70 mm | f5,6 | 1/250 s | iso 200 De mees­te sad­hoes la­ten zich (te­gen be­ta­ling) ge­mak­ke­lijk fotograferen en gaan er even voor zit­ten. Toch valt het niet mee om een goe­de por­tret­fo­to te ma­ken. Vaak zijn er...

Be­del­mon­nik in Kath­man­du 300 mm | f8 | 1/750s | iso 200 De­ze be­del­mon­nik stond op het plein bij de Boud­ha­nath tem­pel. De fo­to is ge­no­men van­af een trap aan de zij­kant op eni­ge af­stand. Door de mon­nik aan de rech­ter­kant in beeld te bren­gen en zo veel...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.