Fo­to­gra­feer in 360°

Ooit was een fo­to slechts een raam waar­door je de we­reld be­keek, maar dat is ver­le­den tijd. Door 360-gra­den­fo­to’s en -vi­deo’s kun­nen we de vol­le­di­ge om­ge­ving zien. Wij heb­ben uit­ge­zocht wat er ach­ter de­ze fas­ci­ne­ren­de trend zit.

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord -

Laat de vol­le­di­ge om­ge­ving zien.

Pa­no­ra­mafo­to’s be­staan ei­gen­lijk al heel lang. Tot voor kort was het erg duur en om­slach­tig om de­ze fo­to’s te ma­ken en ze met spe­ci­a­le soft­wa­re sa­men te voe­gen. Daar­om wer­den ze bij­na al­leen maar ge­bruikt in de reis­bran­che en door ma­ke­laars of ar­chi­tec­ten. Maar die si­tu­a­tie is in­mid­dels com­pleet ver­an­derd: de­ze fo­to’s heb­ben zich tot een wa­re trend ont­wik­keld.

Sinds af­ge­lo­pen jaar on­der­steunt Fa­ce­book niet al­leen 360-gra­den­vi­deo’s, maar ook dit soort pa­no­ra­mafo­to’s. Op YouTu­be is er zelfs nog meer pa­no­ra­ma­pret te vin­den: van wil­de acht­baan­rit­ten in pret­par­ken tot duik­toch­ten met haai­en. Zelfs Mark Zuc­ker­berg zelf deel­de de eer­ste stap­pen van zijn doch­ter door mid­del van een pa­no­ra­ma­vi­deo. Pa­no­ra­mafo­to’s en -vi­deo’s zijn te­gen­woor­dig heel een­vou­dig te be­kij­ken. Je hoeft je smartpho­ne of ta­blet maar in de ge­wens­te rich­ting te hou­den en de fo­to of vi­deo past zich al aan je scherm aan. Dat gaat al­le­maal zeer in­tu­ï­tief. De­ze beel­den wor­den nog in­druk­wek­ken­der als je ze met een vir­tu­al­re­a­li­ty­bril be­kijkt.

Het in­no­va­tie­tem­po ligt op dit ge­bied zeer hoog. Toch is het de moei­te waard om er nu mee te be­gin­nen, om­dat camera’s en bril­len te­gen­woor­dig be­taal­baar ge­wor­den zijn. We ne­men graag de be­lang­rijk­ste prin­ci­pes van de­ze nieu­we tech­niek met je door, zo­dat je weet wel­ke mo­ge­lijk­he­den er zijn en te­gen wel­ke pro­ble­men je kunt aan­lo­pen.

Wat be­te­kent 360°?

Met dit be­grip kun­nen twee din­gen wor­den aan­ge­duid. Ten eer­ste kun­nen het sfe­ri­sche pa­no­ra­mafo­to’s zijn, waar­mee je ho­ri­zon­taal 360° rond kunt kij­ken. Bo­ven­dien kun je ver­ti­caal mee­stal 180° zien. Dat be­te­kent dat de grond en de lucht ook in beeld ko­men, in­clu­sief bij­voor­beeld een sta­tief. Hoe­wel de bij­be­ho­ren­de soft­wa­re dat mee­stal wel weg kan wer­ken, zijn er vaak nog wel res­ten van te zien.

Met 360° kun­nen ook ci­lin­dri­sche pa­no­ra­ma’s be­doeld wor­den, die de om­ge­ving rond­om hun ei­gen as la­ten zien, maar de grond en de lucht niet mee fotograferen. Daar­om moet je er bij de aan­koop van een camera op let­ten of er een of meer ob­jec­tie­ven in­ge-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.