Olym­pus M. Zuiko Di­gi­tal ED 25mm F1.2 Pro

In het to­ta­le ob­jec­tie­ve­naan­bod voor Mi­cro Four Thirds-camera’s is de ex­treem licht­ster­ke M.Zuiko Di­gi­tal 25mm met af­stand de hoog­ste nieu­we bin­nen­ko­mer.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound - Door Ton Heij­nen

Maak ken­nis met de hoog­ste nieu­we bin­nen­ko­mer.

De af­wer­king, ma­te­ri­aal­keu­ze en uit­rus­ting ma­ken dui­de­lijk dat het nieu­we 25mm pri­me-ob­jec­tief van Olym­pus pro­fes­si­o­ne­le as­pi­ra­ties heeft. De af­ge­dich­te me­ta­len be­hui­zing voelt koel en ont­zet­tend de­ge­lijk aan. De struc­tuur op de bre­de scherp­stel­ring is erg fijn. Het ob­jec­tief ligt goed in de hand en weegt 410 gram. Het is dui­de­lijk dat er bij de con­struc­tie niet be­spaard is op goed glas­werk. 19 len­zen in 14 groe­pen moe­ten zor­gen voor goe­de op­ti­sche pres­ta­ties, zelfs bij een maxi­maal dia­frag­ma van f1,2. Dat is geen ge­mak­ke­lij­ke op­ga­ve. Low­light-fo­to­gra­fen zul­len erg blij zijn met de brand­punts­af­stand van 50mm (om­ge­re­kend naar klein­beeld) en de prach­ti­ge bokeh.

Top­pres­ta­ties op ie­der ge­bied

De re­so­lu­tie be­haalt in on­ze me­tin­gen erg goe­de waar­den, al neemt de scherp­te in de hoe­ken bij dia­frag­ma f1,2 wel af tot 79 pro­cent. Voor een der­ge­lij­ke ope­ning is dat nog steeds een uit­ste­ken­de waar­de en in de prak­tijk zal nie­mand die op f1,2 fo­to­gra­feert nog in de hoe­ken een scherp beeld wil­len heb­ben. Met een paar stops dia­frag­me­ren wordt het beeld in de hoe­ken scher­per.

Ob­jec­tief­fou­ten zo­als vig­net­te­ring, ver­te­ke­ning en kleur­zwe­men blij­ven al­le­maal op een laag ni­veau. On­ze me­tin­gen to­nen een vig­net­te­ring van 0,5 stop bij open dia­frag­ma en zo­als je in de dia­gram­men on­der­aan kunt zien, ver­dwijnt de­ze bij­na ge­heel wan­neer je twee stops dia­frag­meert.

De au­to­fo­cus werkt bij­zon­der snel en tref­ze­ker, zo­wel in ons test­lab als in de prak­tijk. We me­ten een sco­re van 95 pro­cent, met een la­ge stan­daard­de­vi­a­tie, waar­uit we kun­nen op­ma­ken dat het sys­teem con­ti­nu be­trouw­baar func­ti­o­neert.

De M.Zuiko Di­gi­tal ED 25 mm heeft de­zelf­de beeld­hoek als een 50mm-ob­jec­tief op een ful­l­fra­me-camera. Met een open dia­frag­ma kun je de ach­ter­grond mooi on­scherp ma­ken.

Haalt het net niet bij Lei­ca Noc­ti­cron 42,5 mm F1.2

Licht­sterk­te f1,2, af­ge­dicht, erg scherp, snel­le AF

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.