Por­tret ver­be­te­ren in Pho­to­shop

Breng sub­tie­le ver­an­de­rin­gen aan voor een nog aan­trek­ke­lij­ke­re fo­to.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound - Door Kris­tel Fol­mer

Breng sub­tie­le ver­be­te­rin­gen aan voor een per­fect por­tret.

Een fo­to die in de stu­dio ge­maakt is, is al gauw na­ge­noeg per­fect. Toch zijn er al­tijd nog klei­ne aan­pas­sin­gen die je kunt doen om het ge­heel te ver­be­te­ren. Bij por­tret­ten zijn de ogen vaak van be­lang. Een goe­de ma­nier om ze op­val­len­der te ma­ken is door ze te ver­lich­ten. Je geeft de ogen ver­vol­gens nog wat meer diep­te door het bui­ten­ste rand­je van de iris wat don­ker­der te ma­ken. De­ze be­wer­kin­gen voer je uit met Te­gen­hou­den en Door­druk­ken. Niet ge­heel toe­val­lig vind je die tools on­der de­zelf­de knop in de Ge­reed­schap­pen­balk. Ze zijn ge­ba­seerd op be­wer­kings­tech­nie­ken die vroe­ger in de do­ka wer­den uit­ge­voerd. Fo­to­gra­fen kon­den dan tij­dens het be­lich­ten spe­ci­fie­ke de­len van de fo­to lich­ter of don­ker­der ma­ken. Ook de Spons past in dit rij­tje. Dit ge­reed­schap ga je in de­ze work­shop uit­pro­be­ren op de lip­pen om er wat meer kleur in te bren­gen. Tot slot gaan we en­ke­le rim­pels rond de ogen te lijf voor een nog jeug­di­ger uit­stra­ling. Neem een fo­to uit je ar­chief of koop fo­to­num­mer 2463915 van co­lour­box.com als je wilt oe­fe­nen met de­zelf­de fo­to als in dit voor­beeld.

1

Non-de­struc­tief wer­ken

Zo­als bij elk Pho­to­shop­pro­ject be­gin je met het du­pli­ce­ren van de Ach­ter­grond­laag na­dat je je fo­to hebt ge­o­pend. Doe dit met de snel­toets Ctrl+J. Sla je werk op als psd-be­stand en mocht er nu iets ver­keerd gaan met het be­wer­ken, dan kun je al­tijd te­rug­ke­ren naar de ori­gi­ne­le laag of het ori­gi­ne­le be­stand.

3

Don­ke­re ran­den

Ben je te­vre­den? Du­pli­ceer dan de laag en neem het ge­reed­schap Door­druk­ken. Stel de pen­seel­groot­te in op on­ge­veer 15 pixels, het Be­reik op Scha­du­wen en Be­lich­ting op 15%. Schil­der nu over de bui­ten­ste rand van de iris zo­dat de­ze don­ker­der wordt. Dit ef­fect moet je heel sub­tiel hou­den an­ders krijg je een on­na­tuur­lijk re­sul­taat.

5

Rim­pels ver­wij­de­ren

Hoe­wel het mo­del in ons voor­beeld maar wei­nig rim­pels rond de ogen heeft, gaan we toch even kij­ken of we dit kun­nen ver­min­de­ren. Hoe min­der rim­pels, des te fris­ser en jeug­di­ger een mo­del er­uit zal zien. Du­pli­ceer eerst weer de vo­ri­ge laag en ver­geet niet de Dek­king te­rug naar 100% te zet­ten.

2

Lich­te­re ogen

Kies in de Ge­reed­schap­pen­balk links Te­gen­hou­den (snel­toets O of Shift+O). Stel de pen­seel­groot­te met de toet­sen [ of ] zo­da­nig in dat de punt net zo groot is als de iris. In de Op­tie­balk bo­ven­in zet je Hard­heid op 20%, Be­reik op Mid­den­to­nen en Be­lich­ting op 30%. Schil­der nu over de iris­sen om ze lich­ter te ma­ken.

4

Meer kleur

Dit por­tret kan wel wat meer kleur in de lip­pen ge­brui­ken. De Spons is hier­voor een ide­aal ge­reed­schap. In dit ge­val stel je hem in op de mo­dus Ver­za­di­gen en zet je Stroom op 15%. Schil­der over de lip­pen. Zorg er­voor dat je dit aan­dach­tig doet, want je kunt het ef­fect nog­al snel over­drij­ven. Je kunt ook de laag­dek­king ver­min­de­ren.

6

Re­tou­cheer­pen­seel

Zoom in op de ogen en neem het Re­tou­cheer­pen­seel (snel­toets J of Shift+J). Klik eerst met Alt in­ge­drukt op een stuk­je rim­pel­lo­ze huid met na­ge­noeg de­zelf­de tint. Schil­der dan voor­zich­tig over de rim­pel die je wilt ver­wij­de­ren. Ook hier is sub­ti­li­teit ver­eist. Denk er­aan dat je niet al­le rim­pels ver­wij­dert, an­ders krijg je een nep, plas­tic-ach­tig ui­ter­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.