Ca­non EOS M6

Ca­non houdt vast aan zijn wat ruw ge­star­te sys­teem­ca­me­ra­se­rie. Dat is een pri­ma plan, want sinds de in­tro­duc­tie van de EOS M5 is er ge­noeg po­ten­ti­eel om een se­ri­eu­ze plek in de markt te ver­o­ve­ren. Nu is er de nieu­we EOS M6. Wij be­kij­ken hoe goed de­ze is.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound - Door Ton Heij­nen

We be­kij­ken hoe goed de­ze sys­teem­ca­me­ra is.

Eer­lijk ge­zegd vin­den we de naam­ge­ving een beet­je ver­war­rend. Je zou den­ken dat de EOS M6 een op­vol­ger is van de EOS M5, of in ie­der ge­val daar­bo­ven ge­po­si­ti­o­neerd wordt. Niets is min­der waar. Je moet hem eer­der zien als een uit­ge­kle­de va­ri­ant van de M5. Er zijn drie be­lang­rij­ke ver­schil­len. In plaats van een me­taal­le­ge­ring, heeft de M6 een be­hui­zing van kunst­stof die trou­wens nog steeds erg de­ge­lijk aan­voelt. Het draai­ba­re tou­chs­creen aan de ach­ter­kant meet 3 in plaats van 3,2 inch en heeft een iets la­ge­re re­so­lu­tie. Het be­lang­rijk­ste ver­schil is de oled-zoe­ker van de M5, die op de M6 ont­breekt. Daar staat te­gen­over dat de nieu­we M6 zo’n 200 eu­ro goed­ko­per is. Er is ove­ri­gens ook een elek­tro­ni­sche zoe­ker voor de M6 die je op de flits­schoen kunt schui­ven, maar daar­voor be­taal je zo’n 250 eu­ro en dan is een M5 een be­te­re keu­ze. Het is dus ver­stan­di­ger om voor aan­koop van een M6 te be­pa­len of je wel of geen zoe­ker wilt.

De Ca­non EOS M6 is een pri­ma mid­den­klas­ser – een so­li­de sys­teem­ca­me­ra met een goe­de beeld­kwa­li­teit. De APS-C-sen­sor van 24 me­ga­pixel le­vert bij de laag­ste licht­ge­voe­lig­heid scher­pe beel­den met bij­na 1880 lij­nen­pa­ren per beeld­hoog­te. Daar­en­te­gen valt op dat de de­tail­ge­trouw­heid met 1572 lij­nen­pa­ren best in or­de is, maar dui­de­lijk min­der goed is dan bij de te­ge­lij­ker­tijd ge­ïn­tro­du­ceer­de EOS 800D. Ook wat ruis­ni­veau be­treft moet de M6 zijn meer­de­re er­ken­nen in zijn gro­te­re broer: al van­af iso 800 kun­nen ruis­pixels zicht­baar wor­den op een beeld­scherm. Het is ver­stan­dig om iso 3200 aan te hou­den als maxi­mum, om al­tijd bruik­ba­re fo­to’s over te hou­den.

Die pres­ta­ties ver­ras­sen ons, om­dat de beeld­sen­sor en -pro­ces­sor iden­tiek zijn. Al­leen de be­hui­zing is wat klei­ner en lijkt meer op een reis­zoom­ca­me­ra. Het voor­deel is dat de EOS M6 mak­ke­lijk in een klei­ne tas past. Daar­naast is het EOS M-sys­teem zo ge­bouwd dat ook klas­sie­ke EF(S)-ob­jec­tie­ven ge­bruikt kun­nen wor­den met de adap­ter EF-EOS M van 120 eu­ro. Bij de in­tro­duc­tie

van het sys­teem in 2012 was dat een be­lang­rijk ac­ces­soi­re, maar in­mid­dels zijn er al heel wat meer ob­jec­tie­ven voor de EF-M-vat­ting.

Au­to­fo­cus

Dank­zij de Du­al Pixel-tech­niek werkt het au­to­fo­cus­sys­teem met 45 sen­so­ren erg snel en tref­ze­ker. Al­leen bij ob­jec­tie­ven lan­ger dan 200 mil­li­me­ter mer­ken we dat het sys­teem een beet­je gaat ‘pom­pen’. De bes­te pres­ta­ties haal je met de bij­be­ho­ren­de EF-M-ob­jec­tie­ven, dus zon­der de adap­ter. Met een ge­me­ten snel­heid van 0,3 se­con­den bij slecht licht is de EOS M6 pri­ma ge­schikt voor rap­pe snap­shots. Dat was bij de eer­ste EOS M dui­de­lijk niet het ge­val. Ook op an­de­re ter­rei­nen is de M-se­rie een stuk be­ter ge­wor­den. De se­rie­fo­to­func­tie haalt bij­voor­beeld ze­ven fo­to’s per se­con­de met con­ti­nu au­to­fo­cus. Zon­der tus­sen­door te fo­cus­sen haalt de camera zelfs ne­gen fo­to’s per se­con­de. Hij houdt dit vol ge­du­ren­de 28 jpegs of 18 fo­to’s in raw. Daar is nog wat ruim­te voor ver­be­te­ring.

Dat laat­ste geldt ook voor de ac­cu­duur. Je haalt maxi­maal vijf­hon­derd fo­to’s en net iets meer dan twee uur vi­deo in full HD. Dat is net iets meer dan ge­mid­deld en op het­zelf­de ni­veau als de EOS M5, ter­wijl die laat­ste wel een zoe­ker heeft die veel stroom ver­bruikt.

“Een de­ge­lij­ke sys­teem­ca­me­ra met goe­de beeld­kwa­li­teit. De prijs is al­leen nog wat te hoog.”

Ton Heij­nen

De klei­ne flit­ser is wat be­perkt met een richt­ge­tal van 5 bij iso 100.

Met het ach­ter­ste draai­wiel kun je de be­lich­ting tot drie stops cor­ri­ge­ren.

Er zijn drie draai­wie­len waar­mee je hand­ma­tig de be­lich­ting kunt aan­pas­sen.

De ge­heu­gen­kaart zit aan de on­der­kant, naast de ac­cu.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.