Nieuws

De Ca­non EOS 6D Mark II is de nieuw­ste in­stap­ful­l­fra­me. Hij heeft in­te­res­san­te fea­tu­res, waar­on­der een draai- en kan­tel­baar scherm.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Lees al­les over de ont­wik­ke­lin­gen op fo­to­gra­fie­ge­bied.

Na vijf jaar krijgt de EOS 6D een op­vol­ger. Wij heb­ben al even met de­ze nieu­we ful­l­fra­me kun­nen wer­ken en wat ons be­treft wordt het wach­ten wel de­ge­lijk be­loond. De 6D Mark II ligt goed in de hand en sa­men met een 24-105mm-ob­jec­tief vormt hij een uit­ge­ba­lan­ceerd ge­heel. De be­hui­zing is stof- en spat­wa­ter­dicht, op on­ge­veer het ni­veau van de EOS 5D Mark II.

De 6D Mark II is be­doeld voor ama­teur­fo­to­gra­fen die de over­stap wil­len ma­ken naar ful­l­fra­me, maar ook voor de pro­fes­si­o­nal die een twee­de bo­dy wil­len heb­ben. Voor­al die eer­ste groep is in­mid­dels ge­wend aan een draai- en kan­tel­baar tou­chs­creen op de camera. Hier­mee kun je aan­ge­naam wer­ken van­uit ie­der stand­punt en ook nog eens heel een­vou­dig het scherp­stel­punt be­pa­len. Scherp­stel­len tij­dens het fil­men en in li­ve-view werkt bij­zon­der aan­ge­naam om­dat Ca­non de camera heeft uit­ge­rust met de Du­al Pixel AF-tech­niek.

Nu met 26 me­ga­pixel

De nieu­we CMOS-sen­sor heeft een re­so­lu­tie van 26 me­ga­pixel en een aan­be­vo­len iso-be­reik tot 40.000, maar dat is uit­breid­baar naar 50-102.400. We moe­ten de camera nog uit­ge­breid tes­ten, maar bij het be­kij­ken van wat proef­op­na­men op de dis­play lijkt de beeld­kwa­li­teit tot iso 6400 ver­ge­lijk­baar met de 5D Mark IV.

Al­le denk­ba­re draad­lo­ze mo­ge­lijk­he­den zijn aan boord; blue­tooth, wi­fi en nfc. Zo kun je de camera uit­ste­kend be­die­nen met de bij­be­ho­ren­de app op je smartpho­ne. De se­rie­fo­to­func­tie haalt 6,5 fo­to’s per se­con­de en het au­to­fo­cus­sys­teem be­schikt over 45 vel­den, die al­le­maal als kruis­sen­sor zijn uit­ge­voerd. Vi­deo’s op­ne­men gaat maxi­maal in full-HD en he­laas niet in 4K. De camera is te koop rond de tijd dat de­ze uit­ga­ve in de win­kel ligt, voor ca. 2100 eu­ro.

Net als zijn voor­gan­ger moet de EOS 6D Mark II het doen zon­der in­ge­bouw­de flit­ser. Met een rij knop­pen naast de klei­ne dis­play kun je snel de be­lang­rijk­ste in­stel­lin­gen aan­pas­sen.

De EOS 6D Mark II is de eer­ste ful­l­fra­me-spie­gel­re­flex met een draai- en klap­baar scherm. De ste­vi­ge be­hui­zing is rond­om af­ge­dicht te­gen stof en spat­wa­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.