Pa­naso­nic Lu­mix DC-TZ90

Een ho­ge re­so­lu­tie, flink veel zoom en daar­naast nog UHD-vi­deo’s en leu­ke ex­tra’s. De Lu­mix TZ90 heeft veel te bie­den. Maar we zien ook min­pun­ten.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound - Door Ton Heij­nen

De­ze com­pact­ca­me­ra heeft veel te bie­den.

Pa­naso­nics nieu­we reis­zoom­ca­me­ra TZ90 heeft ei­gen­lijk al­les wat de mees­te ama­teur­fo­to­gra­fen van een camera ver­wach­ten. Veel zoom, een ho­ge re­so­lu­tie, een scher­pe ul­tra-hd-mo­dus en een hoop mo­der­ne ex­tra’s. En dat al­les zit in een klei­ne en hand­za­me be­hui­zing. Na­tuur­lijk heb­ben we er ook wat op aan te mer­ken, want de TZ90 ver­vult wel bo­ven­staan­de ei­sen, maar niet op con­sis­tent hoog ni­veau. Toch geldt ze­ker dat de TZ90 een uit­ste­ken­de keu­ze is voor wie een com­pact­ca­me­ra zoekt voor bij­na al­le ge­val­len.

Na­tuur­lijk moe­ten ook die ko­pers we­ten wat de goe­de en slech­te pun­ten zijn. Een zwak punt is bij­voor­beeld de beeld­kwa­li­teit en dat hangt voor­al sa­men met de ster­ke zoom. De re­so­lu­tie van 20 me­ga­pixel be­looft na­me­lijk scherp­te fo­to’s, maar ste­vig in­ge­zoomd neemt de sterk­te aan de rand be­hoor­lijk af. De maxi­ma­le rand­scherp­te in ons test­lab komt in groot­hoek­stand uit op 1498 lij­nen­pa­ren per beeld­hoog­te. Dat is een goe­de sco­re, maar in de hoe­ken zakt de­ze tot 1053 lij­nen­pa­ren en dat is een scherp­te­ver­lies van 23 pro­cent. Vol­le­dig in­ge­zoomd be­draagt de scherp­te nog maar 958 lij­nen­pa­ren in het mid­den van het beeld. Dat is 40 pro­cent min­der dan wan­neer je niet in­zoomt. Als je je af­vraagt waar­om men­sen zwa­re tele­len­zen op hun spie­gel­re­flex zet­ten en niet vol­staan met een klei­ne reis­zoom­ca­me­ra, dan weet je nu waar­om. Daar­naast valt op dat de de­tail­weer­ga­ve dui­de­lijk min­der wordt wan­neer je bij min­de­re licht­om­stan­dig­he­den een iso-waar­de van 1600 se­lec­teert. Echt ruis­ar­me fo­to’s krijg je met de TZ90 voor­al bij dag­licht. Is er min­der licht, bij­voor­beeld bin­nens­huis, dan kun je de klei­ne in­ge­bouw­de flit­ser ge­brui­ken. Hier­mee kun je tot 5,6 me­ter af­stand on­der­wer­pen ex­tra uit­lich­ten. Wil je een be­te­re beeld­kwa­li­teit met veel zoom, dan is de TZ100 waar­schijn­lijk een be­te­re keu­ze.

Veel­zij­di­ge zoom

De der­tig­vou­di­ge zoom is enorm, maar een camera die dat heeft komt aan de gren­zen van zijn kun­nen. Dat zie je aan de scherp­te, maar ook aan de licht­sterk­te die ver­loopt van f3,3 naar f6,4. Daar staat wel een enorm zoom­be­reik van – om­ge­re­kend naar klein­beeld – 24 tot 720 mil­li­me­ter te­gen­over. Van land­schaps­fo­to’s tot beeld­vul­len­de de­tails, de TZ90 heeft voor ie­der on­der­werp

de juis­te brand­punts­af­stand. En met 22 stuks heeft hij ook al­tijd wel een bij­pas­sen­de scè­ne­mo­dus. Draai je het tou­chs­creen 180 gra­den naar vo­ren, dan ac­ti­veert de camera de sel­fie-mo­dus. Daar­bij heb je de mo­ge­lijk­heid om ge­zich­ten in ne­gen stap­pen zach­ter weer te ge­ven.

Snel, ook bij nor­maal ge­bruik

De TZ90 richt zich niet al­leen op sel­fie­lief­heb­bers, maar ook op vlog­gers. De camera neemt scher­pe vi­deo’s op in ul­tra HD met der­tig beel­den per se­con­de en goed ste­reo­ge­luid. Dat is erg pret­tig voor men­sen die veel zelf­ge­maak­te vi­deo’s op YouTu­be zet­ten. De ul­tra-HD-mo­dus brengt ook an­de­re mo­ge­lijk­he­den met zich mee. Zo schiet je der­tig fo­to’s per se­con­de van acht me­ga­pixel, maar kun je ook ach­ter­af de scherp­te aan­pas­sen met ‘Post Fo­cus’ en kun je wer­ken met fo­cus stac­king di­rect van­uit de camera. Daar­naast heeft Pa­naso­nic de camera uit­ge­rust met een slow mo­ti­on-func­tie waar­mee je in hd-re­so­lu­tie 100 en in vga-re­so­lu­tie zelfs 200 beel­den per se­con­de kunt op­ne­men. Dat le­vert in­druk­wek­ken­de vi­deo’s op. Op vol­le­di­ge re­so­lu­tie werkt de se­rie­fo­to­func­tie na­tuur­lijk min­der snel, maar met tien fo­to’s per se­con­de is hij be­hoor­lijk rap. Op die snel­heid kun je in jpeg maar liefst 65 fo­to’s ach­ter el­kaar schie­ten. In raw zijn het er slechts elf.

De ac­cu­duur is vrij ge­mid­deld: na on­ge­veer 340 fo­to’s of een klei­ne twee uur vi­deo is de bat­te­rij leeg. Met de au­to­fo­cus weet de camera dan weer wel te sco­ren. Of je nou in groot­hoek of te­le fo­to­gra­feert, bij zon­licht of in de sche­me­ring, de TZ90 stelt ie­de­re keer ra­zend­snel scherp. Dat was bij de TZ80 ook al zo en het is fijn om te zien dat Pa­naso­nic dat ge­hand­haafd heeft.

“Al­les wat de ama­teur­fo­to­graaf wil heb­ben, in een klei­ne en hand­za­me be­hui­zing.” Ton Heij­nen

De klei­ne maar erg ster­ke flit­ser kan on­der­wer­pen tot op 5,6 me­ter af­stand be­lich­ten. Kies je een half­au­to­ma­ti­sche of hand­ma­ti­ge stand, dan kun je slui­ter­tijd en dia­frag­ma aan­pas­sen met het klei­ne draai­wiel en de ring rond het ob­jec­tief.

Door de ver­dik­king aan de voor­kant ligt de TZ90 erg goed in de hand. De be­hui­zing is ge­deel­te­lijk van me­taal en dat maakt een hoog­waar­di­ge in­druk.

Veel zoom in een klei­ne camera, dat kan al­leen met een klei­ne sen­sor. De sen­sor van 1/2,3 inch werkt het bes­te bij vol­doen­de dag­licht. Bij de laag­ste iso-waar­de haalt hij een heel net­te re­so­lu­tie van zo’n 1500 lij­nen­pa­ren per beeld­hoog­te in het mid­den van het beeld en on­ge­veer 1100 aan de rand. Fo­to­gra­feer je ech­ter bin­nens­huis en bij min­der sterk licht, dan zien we bij ho­ge­re iso-waar­den al snel de de­tails af­ne­men en ruis ver­schij­nen.

Pa­naso­nic TZ90 | 24 mm (KB) | F3.3 | 1/50 s | iso 80

Snel­le au­to­fo­cus, UHD met fo­to­mo­di, enorm zoom­be­reik

Te­gen­val­len­de scherp­te, ruis, kleur­zwe­men

ISO 3200

ISO 6400

ISO 400

ISO 1600

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.