So­ny Alp­ha 9

Twin­tig fo­to’s per se­con­de, meer dan drie­hon­derd in se­rie. 24 me­ga­pixel, iso 204.800 en 693 au­to­fo­cus­vel­den. In­druk­wek­ken­de cij­fers – en dat is nog maar het be­gin.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Lees hier al­les over de nieu­we num­mer 1.

Je kunt de nieu­we So­ny Alp­ha 9 met twee woor­den be­schrij­ven ‘de bes­te’. In bij­na ie­der op­zicht haalt de­ze full-fra­me sys­teem­ca­me­ra voor­tref­fe­lij­ke sco­res. De camera is voor­al ge­richt op pro­fes­si­o­ne­le fo­to­gra­fen die zich be­zig hou­den met sport-, dier- en event-fotografie. In­der­daad, ty­pisch het soort werk waar­bij een snel­le se­rie­func­tie en een lan­ge ac­cu­duur be­lang­rijk zijn. De Alp­ha 9 gaat door waar de mo­del­len uit de Alp­ha 7-se­rie op­hou­den.

Als het om snel­heid gaat, is de Alp­ha 9 de eer­ste keu­ze on­der de full-fra­me camera’s. Hij haalt maar liefst twin­tig fo­to’s per se­con­de, waar­mee het de snel­ste di­gi­ta­le camera is met een sen­sor op klein­beeld­for­maat. Hij houdt dat snel­heids­re­cord ook vol met con­ti­nu ge­ac­ti­veer­de au­to­fo­cus. Dank­zij de elek­tro­ni­sche slui­ter gaat dat ook nog eens ge­ruis­loos. Hij haalt zo’n 360 jpeg’s en 240 ge­com­pri­meer­de raw-be­stan­den en ook dat is een flin­ke sco­re die doet den­ken aan pro­fes­si­o­ne­le top­mo­del­len van Ca­non of Ni­kon. Daar­bij moet wel ge­zegd wor­den dat de con­cur­ren­ten in die­zelf­de tijd ook nog een spie­gel en een me­cha­ni­sche slui­ter la­ten be­we­gen. Stel je de So­ny zo in dat hij al­leen de me­cha­ni­sche slui­ter ge­bruikt, dan zakt de snel­heid naar vijf beel­den per se­con­de. De au­to­ma­ti­sche mo­dus werkt ei­gen­lijk het bes­te. Je hebt dan een elek­tro­ni­sche slui­ter wan­neer je één van de drie se­rie­fo­to­func­ties se­lec­teert en een me­cha­ni­sche slui­ter voor de mo­men­ten dat je ge­woon een en­kel beeld fo­to­gra­feert.

van drie inch met 1,44 mil­joen sub­pixels dat ook in de zon goed af­lees­baar is. De touch-func­tie is erg fijn tij­dens het fil­men om­dat je daar­mee snel en ge­ruis­loos het scherp­stel­punt kunt ver­plaat­sen.

Flink aan te pas­sen

Een ty­pi­sche pro­fes­si­o­ne­le fea­tu­re van de Alp­ha 9 is de net­werkaan­slui­ting. Hier­mee is het mo­ge­lijk om fo­to’s di­rect door te stu­ren naar een ser­ver van een fo­to­agent­schap en dat gaat be­dui­dend snel­ler dan via wi­fi of blue­tooth.

Je hebt veel mo­ge­lijk­he­den om de camera aan je ei­gen wen­sen aan te pas­sen. Op een apart tab­blad in het me­nu kun je 32 func­ties op­slaan en op de weer­be­sten­di­ge bo­dy vind je ne­gen knop­pen waar je zelf func­ties aan kunt toe­wij­zen.

Is de Alp­ha 9 dan ei­gen­lijk de per­fec­te sys­teem­ca­me­ra? Bij­na, want we heb­ben nog wel een min­punt­je ont­dekt. De in­scha­kel­tijd be­draagt 0,7 se­con­den en dat is wel­is­waar snel­ler dan bij de Alp­ha 7-mo­del­len, maar haalt het ze­ker niet bij spie­gel­re­flexen. On­danks de ge­wel­di­ge se­rie­fo­to­func­tie scoort de camera dus net niet de hon­derd pun­ten voor snel­heid.

Con­clu­sie

So­ny heeft bij­na al­les goed ge­daan bij de Alp­ha 9. De snel­heid is fan­tas­tisch en dat geldt ook voor de beeld­kwa­li­teit. Daar­naast heeft hij een flin­ke ac­cu­duur en pro­fes­si­o­ne­le fea­tu­res, waar­on­der dub­be­le kaarts­lots en een net­werkaan­slui­ting. Op veel ge­bie­den streeft hij de top-spie­gel­re­flexen van de con­cur­ren­ten voor­bij. Al­leen bij de in­scha­kel­tijd loopt hij wat ach­ter. So­ny heeft al be­ves­tigd dat de Alp­ha 9 nog maar het be­gin is van een se­rie top­mo­del­len. En dan zit­ten er ook nog nieu­we va­ri­an­ten van de Alp­ha 7R en 7S in de pijp­lijn. Oké, nog één min­punt­je dan: So­ny, zorg als­je­blieft dat nieu­we mo­del­len een usb 3.0-aan­slui­ting heb­ben.

“So­ny heeft bij­na al­les goed ge­daan bij de

Alp­ha 9.”

Ton Heij­nen

Door Ton Heij­nen

De pres­ta­ties bij wei­nig licht en ho­ge iso-waar­den zijn erg goed. Pas van­af iso 12.800 zien we een lich­te ruis, maar de­tails blij­ven goed zicht­baar.

Pas daar­na neemt de scherp­te af.

ISO 100

ISO 6400

ISO 26.600

ISO 204.800

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.