Reis­zooms

In de fo­to­tas­sen van pro­fes­si­o­nals zul je een reis­zoom niet te­gen­ko­men. Heb je een spie­gel­re­flex­ca­me­ra met APS-C-sen­sor, dan vind je in de­ze klas­se wel veel in­te­res­san­te ob­jec­tie­ven.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Eén lens voor bij­na al­les?

Voor de­ze zo­ge­he­ten reis­zooms met hun gro­te zoom­be­reik zijn ge­mak­ke­lijk ver­koop­ar­gu­men­ten te ver­zin­nen. Bij­voor­beeld het ge­wicht, dat ge­woon­lijk ligt tus­sen de vier- en zes­hon­derd gram. Bo­ven­dien kan een der­ge­lij­ke reis­zoom op een ste­den­trip of een wil­le­keu­ri­ge wan­del­tocht zo­maar twee of drie ob­jec­tie­ven met ver­schil­len­de brand­punts­af­stan­den ver­van­gen. Dat kan wel twee ki­lo ge­wicht sche­len en de ap­pa­ra­tuur past in een klei­ne­re ca­me­ra­tas. En een reis­zoom biedt na­tuur­lijk meer cre­a­tie­ve mo­ge­lijk­he­den dan een smartpho­ne.

De­ze ob­jec­tie­ven heb­ben ook na­de­len, zo­als de ma­ti­ge licht­sterk­te, die rond de f3.5 tot 5.6 of zelfs 6.3 ligt. Dat is de een­vou­dig­ste ma­nier om het ge­wicht laag te hou­den. Ge­luk­kig heb­ben veel mo­del­len voor spie­gel­re­flexen van Ca­non en Ni­kon een in­ge­bouw­de beeldsta­bi­li­sa­tor. Exem­pla­ren voor de So­ny A-mount heb­ben er geen, want bij de­ze spie­gel­re­flexen zorgt de be­weeg­lij­ke sen­sor voor de beeldsta­bi­li­sa­tie.

In­ves­teer in een po­la­ri­sa­tie­fil­ter

De ul­tra­so­ne scherp­stel­mo­tor die je bij de duur­de­re te­le- en stan­daard­zooms mee­stal vindt, wordt bij een reis­zoom min­der vaak toe­ge­past. Een af­ge­dich­te lens­vat­ting is nog zeld­za­mer. Is dat erg? Het laat­ste waar­schijn­lijk niet. Reis­zooms zijn echt niet be­doeld voor rei­zen in het Ama­zo­ne-bek­ken of op Groen­land.

Wat bij een reis­zoom ze­ker voor meer ple­zier zorgt, is een nauw­keu­ri­ge en zo mo­ge­lijk ook stil­le ul­tra­so­ne au­to­fo­cus. En we heb­ben nog een tip: het is ze­ker de moei­te waard om bij je nieu­we reis­zoom ook met­een een cir­cu­lair po­la­ri­sa­tie­fil­ter aan te schaf­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.