La Paz

Frank Gaud­litz (1958) heeft als do­cu­men­tai­re­fo­to­graaf on­der an­de­re de te­rug­trek­king van Rus­si­sche troe­pen uit zijn ge­boor­te­land Oost-Duits­land ge­fo­to­gra­feerd. In la­ter ja­ren heeft hij zich toe­ge­legd op Zuid-Ame­ri­ka, met re­por­ta­ges in on­der meer Co­lom­bia,

CHIP FOTO Magazine - - Een wereld van foto’s -

Eu­ro­pa, Ame­ri­ka, Rus­land, Ja­pan, Chi­na … er is een deel van de we­reld dat in de in­ter­na­ti­o­na­le fo­to­gra­fiesce­ne tot nu toe iet­wat on­der­be­licht is: La­tijns- en Zuid-Ame­ri­ka. In het fo­to­boek Se­hn­sucht – Col­lec­ti­on Mi­chael Hor­bach, waar de­ze fo­to in te­rug te vin­den is, wordt dat een beet­je goed­ge­maakt. Een groot deel van de fo­to’s uit het boek is in dat deel van de we­reld ge­scho­ten, al dan niet door lo­ka­le fo­to­gra­fen. De­ze fo­to maak­te Frank Gaud­litz in 2006 in La Paz, Bo­li­via.

Waar de Eu­ro­pe­se kunst flink ge­ëx­pe­ri­men­teerd heeft in stro­min­gen als het sur­re­a­lis­me, con­struc­ti­vis­me en ex­pres­si­o­nis­me, houdt de La­tijns-Ame­ri­kaan­se fotografie zich voor­al be­zig met so­ci­a­le kwes­ties en de ‘con­di­ti­on hu­mai­ne’. Om Hans-Mi­chael Koetz­le te ci­te­ren uit de epi­loog bij het boek: “La­tijns-Ame­ri­kaan­se fo­to­gra­fen ex­pe­ri­men­te­ren niet, ze zien.”

Fo­to: Frank Gaud­litz

Hans-Mi­chael Koetz­le (Ed.) – Se­hn­sucht – Col­lec­ti­on Mi­chael Hor­bach (Kehrer Ver­lag, 180 pa­gi­na’s, En­gels / Duits / Spaans, ISBN 978-3-86828-783-7, 39,90 eu­ro). www.kehr­er­ver­lag.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.