El­lie Uyt­ten­broek – Et­no­ma­nie

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

De Rot­ter­dam­se sty­lis­te El­lie Uyt­ten­broek heeft hon­derd et­no­his­to­ri­sche fo­to’s uit de We­reld­col­lec­tie van het Ne­der­lands Fo­to­mu­se­um ge­se­lec­teerd. Ver­vol­gens heeft zij de­ze sa­men met ont­wer­per Ma­ry Pel­ders Vos di­gi­taal ge­sti­leerd. Door in de fo­to’s op spe­ci­fie­ke plek­ken kleur toe te voe­gen, licht Uyt­ten­broek stijl­de­tails uit die an­ders voor

veel ogen on­op­ge­merkt zou­den blij­ven. Zo maakt ze ons be­wust van het feit dat kle­ding en stijl uit an­de­re

tij­den en cul­tu­ren een blij­ven­de in­spi­ra­tie­bron zijn voor de hui­di­ge

ge­ne­ra­tie (mo­de)ont­wer­pers.

Van 20 mei t/m 27 au­gus­tus

Ne­der­lands Fo­to­mu­se­um, Rot­ter­dam

www.ne­der­lands­fo­to­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.