Gor­don Parks - I am you. Se­lec­ted works 1942-1978

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

De le­gen­da­ri­sche Ame­ri­kaan­se fo­to­graaf Gor­don Parks (1912 - 2006) om­schreef zijn camera als zijn ‘we­apon of choi­ce’. Hij ge­bruik­te fotografie om de ver­gaan­de ver­deeld­heid in de Ame­ri­kaan­se sa­men­le­ving bloot te leg­gen. Parks was een be­lang­rij­ke voor­vech­ter in de strijd voor ge­lij­ke rech­ten voor Afri­kaans Ame­ri­ka­nen en be­han­del­de the­ma’s zo­als ar­moe­de, mar­gi­na­li­se­ring en on­recht. Naast zijn ico­ni­sche por­tret­ten van le­gen­des als Mar­tin Lu­ther King werd hij voor­al be­kend door zijn fo­to-es­says voor het pres­ti­gi­eu­ze Li­fe Ma­ga­zi­ne en de door hem ge­re­gis­seer­de films als The Le­arning Tree en Shaft.

Van 16 ju­ni t/m 6 sep­tem­ber

Foam Am­ster­dam

www.foam.org

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.