New Re­a­li­ties. Fotografie in de 19de eeuw

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Drie­hon­derd fo­to’s uit de ei­gen col­lec­tie van het Rijks­mu­se­um to­nen hoe ge­va­ri­eerd de fotografie was di­rect na haar uit­vin­ding in

1839. Het nieu­we ma­gi­sche me­di­um ver­oor­zaak­te een re­vo­lu­ti­o­nai­re stijl­breuk met de beeld­weer­ga­ve die men ge­wend was van schil­de­rij­en, te­ke­nin­gen en gra­vu­res. Te zien zijn por­tret­ten, naak­ten, stads­ge­zich­ten en reis­fo­to’s, maar ook fo­to’s voor de we­ten­schap en re­cla­me, en de eer­ste ama­teur­kiek­jes.

17 ju­ni 2017 t/m 17 sep­tem­ber 2017 Phi­lips­vleu­gel van het Rijks­mu­se­um, Am­ster­dam

www.rijks­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.