Se­bas­tião Sal­ga­do – Ge­ne­sis

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Ge­ne­sis is het mag­num opus van de we­reld­be­roem­de Bra­zi­li­aan­se fo­to­graaf Se­bas­tião Sal­ga­do (1944). Voor de­ze fo­to­se­rie maak­te Sal­ga­do meer dan der­tig rei­zen en be­zocht hij meer dan veer­tig lan­den, waar­on­der avon­tuur­lij­ke be­stem­min­gen als An­tarc­ti­ca en Pa­ta­go­nië. Soms fo­to­gra­feer­de hij bij ex­tre­me kou of hit­te en lang niet al­tijd zon­der ge­vaar voor ei­gen le­ven. Het re­sul­taat is een se­rie van 250 fo­to’s van na­tuur, die­ren en men­sen: van ijs­ber­gen en glet­sjers tot wal­vis­sen, pin­gu­ïns, zee­oli­fan­ten en al­ba­tros­sen.

Van 15 ju­ni t/m 17 sep­tem­ber

Ne­der­lands Fo­to­mu­se­um, Rot­ter­dam

www.ne­der­lands­fo­to­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.