Alep­po

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Hoe ver­beeld je het cul­tuur­his­to­ri­sche be­lang van één van de oud­ste ste­den van de we­reld? Alep­po was de af­ge­lo­pen maan­den vrij­wel con­ti­nu in het nieuws van­we­ge het con­flict dat zich daar af­speelt. Het on­ver­mij­de­lijk ge­volg is een on­vol­le­dig en ge­kleurd beeld: de stad wordt ge­mi­ni­ma­li­seerd tot brand­haard en zijn oud-in­wo­ners tot vluch­te­lin­gen. Het Tro­pen­mu­se­um wil zijn be­zoe­kers meer la­ten zien van de­ze bij­zon­de­re stad. Een ma­quet­te van Alep­po uit ei­gen col­lec­tie vormt het mid­del­punt van de­ze ten­toon­stel­ling, daar­naast zijn films en af­fi­ches te zien en fo­to’s van on­der an­de­re Stan­ley Gr­ee­ne en Zil­ve­ren Camera-win­naar Ed­dy van Wes­sel.

Van 30 april t/m 31 de­cem­ber

Tro­pen­mu­se­um, Am­ster­dam

www.tro­pen­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.