Na­tuur­de­fen­sie

In Na­tuur­mu­se­um Frys­lân zijn mo­men­teel twee ten­toon­stel­lin­gen te zien waar­in de aan­tas­ting van de na­tuur door de mens cen­traal staat.

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Het fo­to­gra­fie­mu­se­um Foam in Am­ster­dam toont mo­men­teel werk van Gor­don Parks. De­ze Ame­ri­kaan­se fo­to­graaf (1912-2006) om­schreef zijn camera als zijn ‘we­apon of choi­ce’. Met zijn fo­to’s leg­de hij on­recht in de Ame­ri­kaan­se sa­men­le­ving bloot, met na­me op het ge­bied van ras­sen­dis­cri­mi­na­tie, ar­moe­de en mar­gi­na­li­se­ring.

Als je fotografie als wa­pen be­schouwt, dan vind je in het Na­tuur­mu­se­um Frys­lân mo­men­teel een flink ar­se­naal ste­vig ge­schut. In sa­men­wer­king met Fo­to­ga­le­rie Noor­der­licht or­ga­ni­seert dit mu­se­um de­ze zo­mer twee ten­toon­stel­lin­gen waar het en­ga­ge­ment van af­spat. De twee ten­toon­stel­lin­gen rich­ten de aan­dacht op de mi­li­eu­pro­ble­ma­tiek. De fo­to’s van Plas­tic: Fos­sil to Fos­sil be­han­de­len het the­ma van de we­reld­wij­de ver­vui­ling door plas­tic af­val en de ten­toon­stel­ling Bees ‘n Trees richt zich op de pro­ble­ma­tiek van de af­ne­men­de bi­o­di­ver­si­teit. Voor wie de na­tuur een warm hart toe­draagt, stemt de uit­ge­brei­de in­for­ma­tie die bij de fo­to’s wordt ge­ge­ven be­paald niet vro­lijk. Een greep uit de tek­sten: “Ie­de­re mi­nuut wor­den een mil­joen plas­tic zak­jes ge­bruikt.” “Plas­tic is niet bi­o­lo­gisch af­breek­baar en blijft daar­door hon­der­den ja­ren in de na­tuur aan­we­zig.” “Ons af­val ein­digt op een plek waar je het niet zou ver­wach­ten: in de ma­gen van dui­zen­den ba­by-al­ba­tros­sen.” “Een on­aan­ge­tast eco­sys­teem is ner­gens meer te vin­den.” “De mo­no­cul­tuur van eu­ca­lyp­tus­bo­men eist al het wa­ter en de voe­dings­stof­fen uit de bo­dem op. Wat res­teert is een groe­ne woes­tijn.”

Dit klinkt al­le­maal heel grim­mig en, la­ten we wel we­zen, dat is het ook. Maar wat op­valt is dat de fo­to­gra­fen de­ze pro­ble­men aan­snij­den met een enor­me do­sis ver­beel­ding, cre­a­ti­vi­teit en re­gel­ma­tig ook met fijn veel hu­mor. Er zit­ten tal van prach­ti­ge pa­rels tus­sen de fo­to’s. We noe­men er een paar. Ro­bert Voit toont een reeks bloe­men­stil­le­vens, in de trant van een ou­der­wets fo­to­al­bum – al­leen zien we nu ‘nieu­we’ bloe­men ge­maakt van plas­tic. Ni­na Kopp laat in haar fo­to’s zien wat we al­le­maal zou­den mis­sen als er geen bij­en meer wa­ren. Stil­le­vens uit de Gou­den Eeuw, een tijd­perk van wel­daad, wor­den leeg en ra­ken uit ba­lans als al­le pro­duc­ten waar bij­en ver­ant­woor­de­lijk voor zijn weg­ge­la­ten wor­den. Em­ma Po­well laat be­zoe­kers kij­ken door de ogen van de bij zelf. Hier­naast zie je een fo­to van de Ca­na­de­se fo­to­graaf Da­vid El­ling­sen, die met veel ge­voel voor es­the­tiek de we­reld­wij­de hout­kap aan de or­de stelt.

Fotografie als wa­pen? Dan wordt er niet met ko­gels maar met schoon­heid en ver­beel­ding ge­scho­ten.

Plas­tic: Fos­sil to Fos­sil / Bees ‘n Trees 25 april t/m 3 sep­tem­ber. Na­tuur­mu­se­um Frys­lân, Leeu­war­den.

www.na­tuur­mu­se­um­frys­lan.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.