Hou­ten fo­to’s

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws -

Er zijn niet al­leen ver­ras­sen­de ont­wik­ke­lin­gen bij camera’s, ob­jec­tie­ven en ac­ces­soi­res, ook als het gaat om het pre­sen­te­ren van je fo­to’s bie­den zich ge­re­geld mooie nieu­we mo­ge­lijk­he­den aan. Zo is er nu de Woody: een hou­ten wand­te­gel met print ge­maakt van ge­bruikt stei­ger­hout. Wat hem ex­tra bij­zon­der maakt is de af­wer­king met epoxy. Dit zorgt er­voor dat het er als een de­co­ra­tief te­gel­tje uit­ziet. De zij­kan­ten van cir­ca 3 cen­ti­me­ter dik, met ru­we hand­ma­de af­wer­king, ver­ra­den dat het hout is. Een Woody kun je aan de muur han­gen of neer­zet­ten. Het te­gel­tje zal ze­ker de aan­dacht trek­ken om­dat de glan­s­laag hem an­ders maakt dan an­de­re muur­de­co­ra­tie. Via de web­si­te www.stu­dio­zoet­wa­ter.nl kun je cus­tom-ma­de Woody’s be­stel­len. De af­me­tin­gen van een Woody zijn ca. 19,5 x 19,5 x 3 cm.

www.stu­dio­zoet­wa­ter.nl

Prijs: 59,95 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.