VOOR KRACHTIGE BEEL­DEN

CHIP FOTO Magazine - - Alles voor de fotograaf -

Som­mi­ge voor­zet­fil­ters zijn in dit di­gi­ta­le tijd­perk ach­ter­haald, maar het po­la­ri­sa­tie­fil­ter is ze­ker een blij­ver­tje. Bij land­schaps­fo­to’s kun je het uit­ste­kend ge­brui­ken om con­tras­ten te ver­ster­ken. Door aan de rand van het fil­ter te draai­en kun je de lucht don­ker­der ma­ken en lich­te ob­jec­ten of wol­ken naar vo­ren ha­len. Het po­la­ri­sa­tie­fil­ter haalt bo­ven­dien re­flec­ties weg op niet-me­ta­len op­per­vlak­ken zo­als glas en wa­ter.

Kies je voor een po­la­ri­sa­tie­fil­ter van Ment­ter, dan pro­fi­teer je van een aan­tal mooie plus­pun­ten, zo­als een spe­ci­a­le mul­ti­coa­ting te­gen on­ge­wens­te re­flec­ties, een ex­treem com­for­ta­be­le ro­ta­tie en een dia­mond pat­tern-alu­mi­ni­um fra­me voor een pro­fes­si­o­ne­le uit­stra­ling en vas­te grip.

Als je het Ment­ter po­la­ri­sa­tie­fil­ter be­stelt op www.fo­to-groep.nl of koopt in een van de win­kels van Fo­to Groep, dan ont­vang je een gra­tis rei­ni­gings­set voor camera en ob­jec­tie­ven ter waar­de van 15 eu­ro. De pro­mo­tie­co­de is: po­la-ac­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.