Go left

CHIP FOTO Magazine - - Vogelfotografie -

Een be­lang­rijk as­pect bij be­weeg­lij­ke on­der­wer­pen (en dus ook vogels) is dat de camera in de juis­te scherp­stel­mo­dus in­ge­steld dient te zijn, zo­dat het on­der­werp ge­lock­ed wordt in de fo­cus. Bij Ca­non heet de­ze trac­king fo­cus

‘AI Ser­vo’, bij Ni­kon ‘con­ti­nue fo­cus’. Ook an­de­re mer­ken camera’s heb­ben een trac­king fo­cus, check even­tu­eel waar hij op jouw camera zit. Daar­bij kan het ook handig zijn om de camera in te stel­len op high­speed­mo­dus, zo­dat je met de knop in­ge­drukt een groot aan­tal fo­to’s kunt ma­ken. Ze­ker bij vogels in vlucht kan dat handig zijn. Bij het ma­ken van de­ze fo­to is een lan­ge­re slui­ter­tijd ge­bruikt zo­dat niet al­le be­we­ging be­vro­ren is en de fo­to over­komt als een im­pres­sie. De­ze vogels vlo­gen vrij snel, een slui­ter­tijd van 1/80 s was al vol­doen­de om ook ver­va­ging en dy­na­miek te krij­gen. Tij­dens het fotograferen heb ik de vogels in fo­cus ge­hou­den en heb ik de be­we­ging van de vogels ge­volgd door de camera in ge­lijk tem­po mee te be­we­gen. Pan­ning dus.

Ni­kon D800 | 400 mm | f9 | 1/80 s | vo­gel­kijk­hut Star­re­vaart

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.