Va­kan­tie­fo­to­boek ma­ken

De vakantie is voor­bij. Jam­mer. Maar nu is het mo­ment aan­ge­bro­ken om een fo­to­boek te ma­ken van je va­kan­tie­fo­to’s. Ook heel leuk! Wij ge­ven tips voor een boek dat je tel­kens weer uit de kast wilt ha­len.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound - door Joe­ri Fol­man

Wij ge­ven tips voor een boek dat je tel­kens weer uit de kast wilt ha­len.

Met een zon­ge­bruind li­chaam, een le­ge por­te­mon­nee en vol­le ge­heu­gen­kaar­ten kom je te­rug van vakantie. Je wilt de he­rin­ne­rin­gen aan die fij­ne tijd niet zo­maar la­ten ver­vlie­gen, ze­ker niet nu je er heel wat van hebt vast­ge­legd in mooie foto’s – foto’s waar je ei­gen­lijk best trots op bent.

Het is te­gen­woor­dig al­le­maal beeld­scherm wat de klok slaat, van de te­le­vi­sie tot de smartpho­ne en de ta­blet. Geef je foto’s een echt bij­zon­de­re plek door ze in een tra­di­ti­o­neel fo­to­boek te zet­ten. Dat geeft je foto’s ex­tra waar­de, waar­door je ze lan­ger blijft koes­te­ren. Met een ge­slaagd fo­to­boek is het net als met ie­der an­der goed boek: het grijpt je aan­dacht he­le­maal en boeit van be­gin tot eind. Aan de ene kant raak je maar niet uit­ge­ke­ken op de foto’s op een pa­gi­na, aan de an­de­re kant kun je niet wach­ten om die­zelf­de pa­gi­na om te slaan, zo­dat je kunt zien hoe het ver­der gaat.

De kunst is om ener­zijds er­voor te zor­gen dat ie­de­re pa­gi­na weer boei­end is om naar te kij­ken en an­der­zijds ook te zor­gen voor een lijn, ont­wik­ke­ling of ro­de draad in het ge­heel. Dat laat­ste doe je bij­voor­beeld door een be­paald the­ma te kie­zen. Bij­voor­beeld: heb je tij­dens je vakantie op Kre­ta veel ar­che­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen ge­fo­to­gra­feerd? Bouw je boek dan op rond­om die vind­plaat­sen. Wijd bij­voor­beeld een hoofd­stuk aan ie­de­re vind­plaats. Heb je een con­cert of fes­ti­val be­zocht? Geef de aan­loop naar het con­cert­be­zoek weer: de vlieg­reis, het ho­tel, de af­fi­ches in de stad, de druk­te voor de con­cert­zaal, en ga zo maar door. Of stel in ie­der hoofd­stuk een an­der as­pect van de reis cen­traal, bij­voor­beeld: het ge­zel­schap, het land­schap, de ste­den, de men­sen op straat ...

Ook met de vorm­ge­ving kun je een­heid of een ro­de draad aan­bren­gen in je boek. Kies bij­voor­beeld voor een be­paal­de kleur die je tel­kens laat te­rug­ko­men, of voor een vast de­co­ra­tief ele­ment zo­als een pijl of ka­der. Zorg voor een­heid in de let­ter­ty­pes die je ge­bruikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.