Dui­ven­mel­kers

Ver­der­op in dit blad (pa­gi­na 32 en ver­der) gaan we uit­ge­breid in op slow photography - de tijd ne­men voor je fotografie. Do­cu­men­tai­re­fo­to­gra­fen weten wel hoe je dat aan­pakt.

CHIP FOTO Magazine - - Agenda - Zak Wa­ters - Dui­ven­mel­kers Van 27 au­gus­tus t/m 17 de­cem­ber Kunst­hal, Rot­ter­dam www.kunst­hal.nl

Het is heer­lijk om te zien hoe do­cu­men­tai­re­fo­to­gra­fen zich he­le­maal vast kun­nen bij­ten in een on­der­werp. Dat is wat hun werk vaak zo boei­end maakt: de diep­gang van hun pro­jec­ten. Ze dui­ken er he­le­maal in, be­kij­ken het aan al­le kan­ten en ver­wer­ken hun in­druk­ken tot fo­to­se­ries waar­in ie­der fa­cet­je van het on­der­werp voor het voet­licht komt. De foto’s van zo’n se­rie vor­men een or­ga­nisch ge­heel – om een goe­de in­druk te krij­gen vol­staat het niet om maar één foto te zien. Niet al­le foto’s van zo’n se­rie hoe­ven even in­druk­wek­kend te zijn. Ze zit­ten er ze­ker bij, de pa­rel­tjes waar je he­le­maal van ach­ter­over slaat. Maar er zit­ten in een se­rie vaak ook foto’s bij die op zich­zelf be­ke­ken niet zo bij­zon­der zijn. Dat zal zo’n fo­to­graaf zelf ook niet te­gen­spre­ken. Maar hij zegt er­bij dat zul­ke foto’s ze­ker zo be­lang­rijk zijn voor het ge­heel: ze zijn no­dig om het ver­haal com­pleet te ma­ken.

In de Kunst­hal in Rot­ter­dam is de ko­men­de maan­den een fraai do­cu­men­tai­re­pro­ject te zien: de se­rie Bird­men (‘Dui­ven­mel­kers’) van de Brit­se fo­to­graaf Zak Wa­ters. Maar liefst tien jaar lang dook hij in de we­reld van de dui­ven­sport in zijn land. Al die tijd volg­de hij ver­schil­len­de clubs van en­thou­si­as­te be­oe­fe­naars en lief­heb­bers. In zwart-wit­fo­to’s brengt Wa­ters de re­la­tie tus­sen mens en duif lief­de­vol in beeld. Het is een on­der­werp dat hem na aan het hart ligt: hij groei­de op in een ar­bei­ders­dorp in Noord-Oost En­ge­land. Dui­ven­sport was daar heel po­pu­lair en als kind zag Zak re­gel­ma­tig zwer­men dui­ven langs­vlie­gen.

De ba­sis van de dui­ven­sport zou je kun­nen op­vat­ten als een heel ro­man­tisch ge­ge­ven: vor­men twee dui­ven een­maal een paar­tje, dan blij­ven ze hun he­le le­ven bij el­kaar. Als een duif dui­zend ki­lo­me­ter van huis wordt neer­ge­zet pro­beert hij uit al­le macht weer te­rug te ko­men bij zijn part­ner – zo’n af­stand weet een duif vaak bin­nen twaalf uur af te leg­gen. De sport is om goe­de dui­ven aan el­kaar te kop­pe­len en ze fit en ge­zond te hou­den.

Het is een sport waar­in eer en com­pe­ti­tie een be­lang­rij­ke rol spe­len. De po­pu­la­ri­teit van de dui­ven­sport is in Eu­ro­pa ech­ter sterk aan het af­ne­men. Ter­wijl in de VS en Azië, Chi­na voor­op, de groei niet te stop­pen is, ver­grij­zen de dui­ven­mel­kers in Ne­der­land, Bel­gië en Groot-Brit­tan­nië in rap tem­po. Dat maakt Wa­ters’ fo­to­se­rie ook nog eens tot een waar­de­vol tijds­do­cu­ment.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.