Zo werkt een spleet­slui­ter

Een ty­pi­sche spie­gel­re­flex en sys­teem­ca­me­ra wer­ken met een spleet­slui­ter. Het me­cha­nis­me werkt als volgt.

CHIP FOTO Magazine - - Sluitertijd -

Bij de spleet­slui­ter wor­den bij het in­druk­ken van de ont­span­knop twee la­mel­len­gor­dij­nen ver­ti­caal of ho­ri­zon­taal ge­o­pend. In het voor­beeld zie je wat er ge­beurt bij een lan­ge­re slui­ter­tijd, waar­bij bei­de gor­dij­nen op het­zelf­de mo­ment open zijn (in stap 3). Bij kor­te slui­ter­tij­den sluit het ‘twee­de gor­dijn’ al ter­wijl het ‘eer­ste gor­dijn’ nog ge­o­pend wordt. Dit be­te­kent dat licht dan door een spleet op de sen­sor valt. Sys­teem­ca­me­ra’s heb­ben vaak ook een elek­tro­ni­sche slui­ter, die de la­mel­len­gor­dij­nen over­bo­dig maakt: de sen­sor wordt ge­woon ge­le­zen in de vast­ge­leg­de slui­ter­tijd, waar­bij tij­den tot 1/32.000 se­con­de mo­ge­lijk zijn. In het me­nu van de camera kan de­ze in­stel­ling ook een naam heb­ben als ‘stil­le slui­ter’.

s) Lan­ge slui­ter­tijd (1/20 Houd re­ke­ning met de scherp­te­diep­te! Bij een lan­ge slui­ter­tijd (rechts), is het wind­mo­len­tje he­le­maal ver­vaagd door be­we­gings­on­scherp­te. Maar te­ge­lij­ker­tijd is de ach­ter­grond ver­an­derd: de bla­de­ren wor­den plot­se­ling scherp weer­ge­ge­ven. De camera heeft au­to­ma­tisch de lan­ge­re slui­ter­tijd ge­com­pen­seerd door een klei­ner dia­frag­ma, dat ook de scherp­te­diep­te be­ïn­vloedt.

(1/200 s) Mid­del­lan­ge slui­ter­tijd

s) Zeer snel­le slui­ter­tijd (1/2000

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.