Pa­naso­nic Lei­ca 8-18mm F2.8-4.0

De­ze Pa­naso­nic Lei­ca DG Va­rio-El­ma­rit 8-18mm F2.8-4.0 Asph. is een se­ri­eus al­ter­na­tief voor de 7-14mm F4 van Pa­naso­nic. Hij heeft een iets gro­ter zoom­be­reik en een be­te­re licht­sterk­te.

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord - Door Ton Heij­nen

Het se­ri­eu­ze al­ter­na­tief voor de 7-14mm F4.

Met de Lei­ca 8-18mm F2.84.0 le­vert Pa­naso­nic een in­te­res­san­te nieu­we va­ri­ant naast de al be­staan­de Lu­mix G Va­rio 7-14mm F4 uit ei­gen huis en de 7-14mm F2.8 Pro van Olym­pus. Met zijn licht­sterk­te van 2.8 tot 4.0 zit het ob­jec­tief er pre­cies tus­sen­in en het heeft een gro­ter zoom­be­reik van, om­ge­re­kend naar klein­beeld, 16 tot 36 mil­li­me­ter. In ie­der ge­val aan de groot­hoek­zij­de kun je bij min­der licht net iets lan­ger uit de hand fo­to­gra­fe­ren dan bij de Lu­mix 7-14mm. Wil je een con­ti­nue licht­sterk­te van F2.8, dan is de Olym­pus M.Zuiko Di­gi­tal ED 7-14mm F2.8 Pro de be­te­re keu­ze.

Duur­za­me be­hui­zing

Het ob­jec­tief maakt een de­ge­lij­ke in­druk met zijn glad­de me­ta­len be­hui­zing, die goed is af­ge­dicht te­gen de ele­men­ten. De fo­cus- en zoom­rin­gen draai­en pret­tig, met de juis­te weer­stand. Ook is er een zon­ne­kap, die niet zo­als bij de Lu­mix 7-14mm vast­zit aan het ob­jec­tief. Hier­door kun je ge­mak­ke­lij­ker fil­ters ge­brui­ken. Denk bij­voor­beeld aan grijs­ver­loop­fil­ters, die bij land­schaps­fo­to­gra­fen erg po­pu­lair zijn.

Het ob­jec­tief heeft geen in­ge­bouw­de beeldsta­bi­lista­tor, om­dat Pa­naso­nic de­ze func­tie meest­al in­bouwt in zijn ca­me­ra’s. Zo ook in de Pa­naso­nic Lu­mix GX8 die we voor de­ze test heb­ben ge­bruikt. Dank­zij de sta­bi­li­sa­tie en het gro­te maxi­ma­le dia­frag­ma kon­den we met de kort­ste brand­punts­af­stand zelfs in de sche­me­ring nog vrij lang met een la­ge iso-in­stel­ling wer­ken.

Wat brand­punts­af­stand be­treft zal me­nig­een vin­den dat de 7-14mm een be­te­re ul­tragroot­hoek is, maar in de prak­tijk heb­ben wij die laat­ste mil­li­me­ter niet ge­mist. Dat je aan de an­de­re kant van het spec­trum wel wat ver­der kunt zoo­men, is ech­ter wel een plus­punt. Hier­door heb je met één ob­jec­tief het he­le be­reik van ul­tragroot­hoek tot aan een klas­siek 35mm-ob­jec­tief voor re­por­ta­ges. In dit ge­val wel met een licht­sterk­te van f4.

Ook bij vi­deo zijn we te­vre­den met het ob­jec­tief. De au­to­fo­cus werkt bij­zon­der stil en ook aan­pas­sin­gen aan het dia­frag­ma zijn al­leen maar te ho­ren wan­neer je je oor te­gen het ob­jec­tief houdt en ko­men dus niet in je op­na­me te­recht.

Pri­ma scherp­te

In ons test­lab laat het ob­jec­tief voor­al in het mid­den van het beeld goe­de re­sul­ta­ten zien. De ge­me­ten re­so­lu­tie ligt over het he­le zoom­be­reik op meer dan 90 pro­cent van het maxi­maal haal­ba­re van on­ze meet­ca­me­ra. In de hoe­ken zakt de scherp­te iets in, maar voor een groot­hoek met zul­ke ex­tre­me beeld­hoe­ken is dat vrij ge­brui­ke­lijk. Ver­te­ke­ning is al­leen goed te zien bij de klein­ste brand­punts­af­stand. Zo­dra je een beet­je in­zoomt, ver­dwij­nen de krom­min­gen aan de rand van het beeld. De

pre­ci­sie van de au­to­fo­cus is erg goed, want bij­na ie­der shot is raak.

Con­clu­sie

In dit Mi­cro Four Thirds-sys­teem is de keu­ze voor de ide­a­le groot­hoek­zoom­lens niet ge­mak­ke­lijk. De Pa­naso­nic Lei­ca 8-18mm heeft een fijn zoom­be­reik en een mooie licht­sterk­te, ver­ge­le­ken met de Pa­naso­nic Lu­mix 7-14mm. Hij kost ech­ter wel een paar hon­derd eu­ro meer en komt daar­mee op on­ge­veer het ni­veau van de Olym­pus 7-14mm die licht­sterk is over zijn he­le be­reik. De Lei­ca 8-18mm heeft ech­ter weer een schroef­draad voor fil­ters.

Dit is het soort on­der­werp waar een groot­hoek­lens echt voor ge­maakt is. Door de gro­te beeld­hoek past het he­le ge­bouw in­clu­sief zijn spie­ge­ling op de foto. Door de kort­ste scherp­stel­af­stand van 23 cen­ti­me­ter kun je vol­le­dig in­ge­zoomd ook dit soort de­tail­fo­to’s ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.