Ca­non EOS 6D Mark II

Voor een up­gra­de van de EOS 6D, de ‘in­stap­per’ in het ful­l­fra­me-seg­ment, heeft Ca­non vijf jaar ge­wacht. Maar nu is daar de de­ge­lij­ke EOS 6D Mark II.

CHIP FOTO Magazine - - Voorwoord - Door Ton Heij­nen

Daar is hij dan ein­de­lijk: de nieu­we ful­l­fra­me-in­stap­per van Ca­non.

De 6D was in­der­daad wel toe aan een op­vol­ger. Niet al­leen om­dat het mo­del al vijf jaar op de markt was, maar ook om­dat de con­cur­ren­tie in die tijd niet stil­ge­ze­ten heeft. Waar Ni­kon met de D750 en So­ny met de Alp­ha 7 II al een he­le tijd uit­ste­ken­de ca­me­ra’s in hun port­fo­lio had­den, was er voor Ca­non-ge­brui­kers geen be­taal­baar nieuw mo­del. De EOS 5Ds en 5D Mark IV zijn voor de mees­te ama­teur­fo­to­gra­fen toch net wat te duur, om over de 1D X Mark II maar te zwij­gen. Toe­ge­ge­ven, 2100 eu­ro is nog steeds veel geld, maar met de EOS 6D Mark II is er in ie­der ge­val weer een iets goed­ko­pe­re nieu­we ful­l­fra­me te koop.

Pri­ma up­gra­de

Op al­le ge­bie­den is de 6D Mark II een be­te­re ca­me­ra dan zijn voor­gan­ger. Dat be­gint al bij de sen­sor, waar­mee je foto’s schiet van

26 me­ga­pixel en die op het ge­bied van re­so­lu­tie, de­tails en ruis uit­ste­ken­de pres­ta­ties neer­zet. De rand­scherp­te komt in on­ze test uit op 1900 lij­nen­pa­ren per beeld­hoog­te bij iso 100 en neemt tot iso 6400 slechts licht af, met 200 lij­nen­pa­ren. Beeld­ruis is ook geen groot pro­bleem voor de 6D Mark II: pas van­af iso 6400 zien we in 100%-weer­ga­ve de eer­ste sto­ren­de pixels ver­schij­nen. Daar­bij wor­den de­tails nau­we­lijks aan­ge­tast, zo blijkt uit on­ze me­tin­gen.

Op het dy­na­misch be­reik van de EOS 6D Mark II heb­ben we wel wat op­mer­kin­gen. Bij ster­ke con­tras­ten, zo­als die vaak voor­ko­men bij land­schaps­fo­to’s, kon­den we uit de raw-foto’s niet ex­treem veel de­tails meer te­voor­schijn ha­len. Voor­al in de lich­te de­len is wei­nig ruim­te meer voor cor­rec­ties. Dan is het be­ter om in dit soort si­tu­a­ties stan­daard één stop te on­der­be­lich­ten of een grijs­fil­ter te ge­brui­ken. De EOS 80D biedt hier­in net iets meer speel­ruim­te.

Een ver­ge­lij­king met de 80D ligt op meer­de­re fron­ten wel voor de hand. Ui­ter­lijk zijn de ver­schil­len na­me­lijk mi­ni­maal. De be­hui­zing van de 6D Mark II is een paar mil­li­me­ter gro­ter en der­tig gram zwaar­der, maar dat merk je al­leen in een

di­rec­te

ver­ge­lij­king. De be­hui­zing, ge­maakt van een com­bi­na­tie van alu­mi­ni­um en kunst­stof, voelt de­ge­lijk aan en is goed af­ge­dicht. Er zijn vol­doen­de han­di­ge knop­pen voor het recht­streeks se­lec­te­ren van bij­voor­beeld scherp­stel­vel­den, iso-waar­des of de juis­te wit­ba­lans. Het klei­ne scherm­pje op de bo­ven­kant toont daar­bij de ge­ko­zen in­stel­lin­gen, de ruim­te op de ge­heu­gen­kaart en de res­te­ren­de ac­cu­ca­pa­ci­teit.

Daar­naast krijgt de 6D Mark II het scher­pe tou­chs­creen van zijn iets klei­ne­re broer. Het scherm is ook draai­baar, wat erg pret­tig is bij het fil­men. Zo kun je het tou­chs­creen ook ge­brui­ken om scherp te stel­len op een ge­se­lec­teerd punt, want dank­zij de du­al-pixel­tech­niek snel en tref­ze­ker func­ti­o­neert. Ver­der is de vi­deo­mo­dus wat be­perkt, want af­ge­zien van een ti­me­lap­se­func­tie in 4K kun je niet fil­men in de­ze ho­ge re­so­lu­tie. Ook ont­breekt de kop­te­le­foon­aan­slui­ting. Vi­deo in full HD met zes­tig beel­den per se­con­de, dat valt voor een ca­me­ra in de­ze prijs­klas­se wel een beet­je te­gen. Ze­ker als de le­vens­cy­clus van de ca­me­ra on­ge­veer vijf jaar is, zou een nieuw mo­del toch wat be­ter op de toe­komst voor­be­reid mo­gen zijn.

Ook de zoe­ker is wat op­val­lend. Het beeld is hel­der en ook aan­ge­naam groot dank­zij de 0,71-vou­di­ge ver­gro­ting, maar de zoe­ker heeft een dek­king van 98 pro­cent wat heel pre­cie­ze com­po­si­ties net wat las­ti­ger maakt. Zelfs de 80D heeft een zoe­ker­beeld van 100%.

Ze­ker en snel

De au­to­fo­cus­mo­du­le is ook over­ge­no­men uit de klei­ne­re 80D en dat is ze­ker een goe­de zet, want de snel­heid en pre­ci­sie van dit sys­teem zijn erg goed, zelfs bij wei­nig licht. Het zorgt er wel voor dat de meet­vel­den zich meer naar het mid­den van de sen­sor be­vin­den. Wil je snel be­we­gen­de on­der­wer­pen fo­to­gra­fe­ren met con­ti­nu-au­to­fo­cus, dan is het wel­licht han­di­ger om li­ve-view te ge­brui­ken.

Voor on­der­wer­pen met veel snel­heid blijkt ook de se­rie­fo­to­func­tie erg pret­tig. De­ze haalt 6,4 tot 6,8 foto’s per se­con­de, waar­mee je waar­schijn­lijk ge­noeg mo­ge­lijk­he­den hebt om je on­der­werp op pre­cies het juis­te mo­ment vast te leg­gen. Dat werkt het bes­te met jpeg’s, om­dat die con­ti­nu kun­nen wor­den op­ge­sla­gen. Bij raw-be­stan­den zakt de snel­heid in na 22 foto’s.

Draad­loos met wi­fi en gps

De EOS 6D Mark II kan de jpeg-foto’s via wi­fi en blue­tooth door­stu­ren en kan ook draad­loos be­diend wor­den. De be­die­ning met be­hulp van een smartpho­ne werkt in­tu­ï­tief en bij­na zon­der ver­tra­ging. Scherp­stel­ling, dia­frag­ma, slui­ter­tijd of iso wij­zi­gen en di­rect een foto schie­ten, dat gaat al­le­maal bin­nen een se­con­de. Het op­zet­ten van de ver­bin­ding werkt voor­al met een An­droid-te­le­foon met NFC erg ge­mak­ke­lijk. Bij ap­pa­ra­ten van Ap­ple is het hoog­uit iets meer werk. Tot slot on­der­steunt de ca­me­ra gps, waar­door je foto’s au­to­ma­tisch wor­den voor­zien van lo­ca­tie­ge­ge­vens.

Con­clu­sie

In 2012 wa­ren zelfs de goed­koop­ste ful­l­fra­me spie­gel­re­flexen nog zo’n drie­dui­zend eu­ro en kwam er in­eens een EOS 6D voor be­dui­dend min­der geld. Een spie­gel­re­flex in de­ze klas­se voor min­der dan twee­dui­zend eu­ro? Dat leek on­denk­baar, maar dat was pre­cies wat de 6D te bie­den had. Dat de zoe­ker een dek­king had van 97 pro­cent en er maar elf fo­cus­vel­den wa­ren, dat na­men we wel voor lief.

Vijf jaar la­ter ziet de markt er heel an­ders uit: er zijn een stuk meer be­taal­ba­re ful­l­fra­mes, zo­als de Ni­kon D750, de So­ny Alp­ha 7 II en de Pen­tax K-1. De tij­den zijn ver­an­derd en de con­cur­ren­tie­strijd is een stuk he­vi­ger ge­wor­den. Dat maakt het voor de EOS 6D Mark II een stuk pit­ti­ger. De prijs ligt weer een stuk­je ho­ger dan eer­der ge­noem­de twee­dui­zend eu­ro en eer­lijk ge­zegd ont­bre­ken er wel wel een paar fea­tu­res. Vi­deo’s in 4K, een kop­te­le­foon­aan­slui­ting en een zoe­ker­beeld van hon­derd pro­cent wa­ren ze­ker wel­kom ge­weest. Daar staat te­gen­over dat zijn pres­ta­ties op fo­to­ge­bied uit­ste­kend zijn. De 6D Mark II is dus ze­ker geen slech­te ca­me­ra, maar hij heeft wel een paar be­per­kin­gen.

“Een pri­ma ca­me­ra, maar voor de­ze prijs had hij net iets meer mo­gen bie­den.”

Ton Heij­nen

Ook in de jpeg’s van de 6D Mark II zien we een fij­ne weer­ga­ve van huid­tin­ten, zo­als we ge­wend zijn van spie­gel­re­flexen van Ca­non.

Naast de be­ken­de pro­gram­ma­mo­di zijn er ook der­tien scè­ne­stan­den.

Dit han­di­ge twee­de scherm­pje toont in­for­ma­tie over de ac­cu, wi­fi, gps en nog veel meer.

Een uit­ge­breid draai­baar tou­chs­creen is na­tuur­lijk niet nieuw – maar wél op een ful­l­fra­me spie­gel­re­flex.

De op­ti­sche zoe­ker heeft een ver­gro­ting van 0,71x, maar he­laas geen hon­derd pro­cent zoe­ker­beeld

Voor de vi­deo­func­tie moet je de­ze scha­ke­laar om­zet­ten.

In­stel­wie­len voor dia­frag­ma en slui­ter­tijd vind je op de bo­ven­kant en ach­ter­kant.

Iso 6400 is nog pri­ma bruik­baar. Scherp­te, de­tail­weer­ga­ve en beeld­ruis zijn dan nog in or­de. Van­af iso 12.800 gaat de beeld­kwa­li­teit zicht­baar ach­ter­uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.