Bru­ce Da­vid­son − Ame­ri­can pho­to­grap­her

CHIP FOTO Magazine - - Een wereld van foto’s -

Een groot re­tro­spec­tief van het werk van de Ame­ri­kaan­se fo­to­graaf Bru­ce Da­vid­son (1933). Sinds de ja­ren vijf­tig legt Da­vid­son zich toe op het fo­to­gra­fe­ren van men­sen voor wie de ‘Ame­ri­can Dream’ on­be­reik­baar lijkt en die zich staan­de pro­be­ren te hou­den in de sa­men­le­ving. Da­vid­son ver­beeldt gro­te the­ma’s als bur­ger­rech­ten, ge­weld, ar­moe­de, ra­cis­me en im­mi­gra­tie al­tijd van­uit het per­soon­lij­ke per­spec­tief. Zo

trok hij ja­ren­lang op met een straat­ben­de in Brook­lyn en reis­de hij sa­men met bur­ger­rech­ten­ac­ti­vis­ten naar het zui­den om deel te ne­men aan The Sel­ma March. Daar­door staat hij dicht bij zijn on­der­wer­pen en laat hij op ont­roe­ren­de wij­ze

zien wat de ‘Ame­ri­can Dream’ voor hen be­te­ken­de.

16 sep­tem­ber 2017 - 7 ja­nu­a­ri 2018

Ne­der­lands Fo­to­mu­se­um, Rot­ter­dam

www.ne­der­lands­fo­to­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.