Drie fil­ters voor het herfst­licht

CHIP FOTO Magazine - - Herfst -

De zon staat in de herfst al ta­me­lijk laag, maar schijnt nog wel fel. Dat is niet al­tijd een goe­de com­bi­na­tie, maar met een paar fil­ters krijg je vrij­wel al­tijd toch een goe­de foto. Een fil­ter koop je bij Foto-groep in een van hun win­kels in Amers­foort, Doorn, Har­der­wijk, Hil­ver­sum, Hee­re­veen of Leeu­war­den. Of ga naar de web­si­te www.foto-groep.nl.

Grijs­ver­loop­fil­ter

De lucht is gauw te licht ten op­zich­te van het land­schap er­on­der. Het van bo­ven­af naar be­ne­den toe af­ne­men­de grijs op een grijs­ver­loop­fil­ter maakt spe­ci­fiek de lucht don­ker­der. Daar­door wordt de­ze krach­ti­ger blauw en te­ke­nen wol­ken zich be­ter af.

ND-fil­ter

Een grijs­fil­ter (ND-fil­ter, van Neu­tral Den­si­ty) maakt het beeld ge­lijk­ma­tig don­ker­der, zo­dat je ook op da­gen met veel zon met een gro­ter dia­frag­ma kunt fo­to­gra­fe­ren. Of je kiest juist voor een lan­ge­re slui­ter­tijd om bij­voor­beeld be­we­gin­gen ver­vaagd (on­scherp) in beeld te bren­gen.

Po­la­ri­sa­tie­fil­ter

Met een po­la­ri­sa­tie­fil­ter kun je heel goed on­ge­wens­te spie­ge­lin­gen in het wa­ter voor­ko­men. Wel­ke re­flec­ties ver­dwij­nen, hangt af van de hoek waar­in de licht­stra­len op het fil­ter val­len in re­la­tie tot de stand van het fil­ter. Zo kun je er­voor zor­gen dat le­lij­ke re­flec­ties van het zon­licht ver­dwij­nen, maar de bo­men nog wel ge­spie­geld wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.