An­de­re cor­rec­ties

De ho­ri­zon staat een klein beet­je scheef. Dat kun je het bes­te op­los­sen na het sa­men­voe­gen van de ver­schil­len­de foto’s. Het hdr-dia­loog­ven­ster ne­geert be­paal­de wij­zi­gin­gen die je voor­af door­voert, zo­als het bij­snij­den en draai­en van je foto’s. Daar­om ma­ke

CHIP FOTO Magazine - - Beeldbewerking -

Uit­lij­nen

De func­tie Af­beel­din­gen uit­lij­nen zet je foto’s net­jes recht, voor het ge­val dat je je ca­me­ra of sta­tief tus­sen­door een beet­je hebt be­wo­gen. Wij heb­ben de foto’s uit de hand ge­scho­ten, dus dan heb je de­ze func­tie echt no­dig. De soft­wa­re weet on­ze foto’s ech­ter uit­ste­kend uit te lij­nen.

Ghos­ting op­los­sen

Be­we­gin­gen van je on­der­werp kun­nen het re­sul­taat ont­sie­ren. Denk daar­bij aan tak­ken, bla­de­ren of wol­ken die door de wind wor­den be­wo­gen. Dat kun je op­los­sen met de func­tie Schim­men ver­wij­de­ren. De­ze func­tie re­du­ceert de sto­rin­gen au­to­ma­tisch, waar­bij je de sterk­te in vier stan­den kunt in­stel­len. Als je hier de mo­dus Be­dek­king to­nen in­scha­kelt, zie je in wel­ke de­len van het beeld Pho­to­shop de ghos­ting gaat be­wer­ken.

Op­slaan

Na een klik op Sa­men­voe­gen kom je in het dia­gloog­ven­ster Re­sul­taat sa­men­voe­gen. Stan­daard wil Pho­to­shop het re­sul­taat op­slaan in de­zelf­de map als de ori­gi­ne­len, met -hdr als toe­voe­ging aan de be­stands­naam. Hier­bij wordt een dng-be­stand ge­maakt dat de­zelf­de uit­ge­brei­de be­wer­kings­mo­ge­lijk­he­den heeft als de raw-be­stan­den di­rect uit je ca­me­ra. Het is ech­ter wel een 16-bit hdr. Wil je een 32-bit hdr, dan moet je een spe­ci­aal hdr-pro­gram­ma ge­brui­ken.

Kleu­ren ver­be­te­ren

Als je een nieu­we hdr-foto maakt, zijn de re­sul­ta­ten vaak wat flets. Dat kun je op­los­sen met de Au­to­ma­ti­sche tint. Hier­mee wor­den de­tails in de hoog­lich­ten en scha­du­wen ver­sterkt. De au­to­ma­ti­sche func­tie werkt ook nog eens ver­lies­vrij. Zo­dra je op Sa­men­voe­gen klikt, zie je dat er een paar schuif­re­ge­laars bij de in­stel­lin­gen on­der Stan­daard wor­den aan­ge­past. Hier­mee kun je zelf nog wat fi­ne­tu­nen.

Na­be­wer­king

Je gaat het nieu­we hdr-be­stand nu ver­der be­wer­ken via de in­stel­lin­gen bij Stan­daard. De schuif­re­ge­laar Be­lich­ting, loopt nor­maal van -4 tot +4, maar bij het be­wer­ken van hdr is de schaal uit­ge­breid en loopt hij van -10 tot +10. Daar­aan zie je het veel gro­te­re dy­na­misch be­reik. Met de schuif­re­ge­laars on­der Stan­daard kun je aan het werk om al­le de­tails uit je foto te ha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.