Anoek Ste­ke­tee – Staat­loos

CHIP FOTO Magazine - - Een wereld van foto’s -

Sinds 1975 or­ga­ni­seert het Rijks­mu­se­um jaar­lijks de ten­toon­stel­ling Do­cu­ment Ne­der­land waar­voor een Ne­der­land­se fo­to­graaf wordt ge­vraagd een ac­tu­eel maat­schap­pe­lijk on­der­werp cen­traal te stel­len. In eer­de­re ja­ren zijn on­der meer Hans Aars­man (1984), Da­na Lixen­berg (2011) en Ca­rel van Hees (2016) ge­vraagd. Voor 2017 kreeg Anoek Ste­ke­tee de op­dracht het the­ma ‘staat­loos’ in beeld te bren­gen. We­reld­wijd zijn naar schat­ting 10 mil­joen men­sen staat­loos. Als je staat­loos bent, heb je geen of­fi­ci­ë­le na­ti­o­na­li­teit, geen paspoort en geen rech­ten. In fei­te be­sta je niet.

6 ok­to­ber 2017 t/m 7 ja­nu­a­ri 2018

Phi­lips­vleu­gel, Rijks­mu­se­um, Am­ster­dam

www.rijks­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.