So­ny RX10 IV

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

De RX10-se­rie van So­ny krijgt een nieuw fa­mi­lie­lid in de vorm van de RX10 IV. So­ny noemt het een ide­a­le all­roun­der voor on­der­weg, die mo­bi­li­teit, snel­heid en han­del­baar­heid com­bi­neert. De su­per­zoom­ca­me­ra heeft een snel­le au­to­fo­cus die vol­gens de fa­bri­kant maar 0,03 se­con­de no­dig heeft om scherp te stel­len. Bin­nen­in de ca­me­ra zit een 1-inch sen­sor met 20,1 me­ga­pixel en er is een zoom­ob­jec­tief van Zeiss ge­bruikt dat een klein­beel­de­qui­va­lent heeft van 24 tot 600 mill­li­me­ter. Voor sport­fo­to­gra­fen en an­de­ren die snel­le ac­tie wil­len vast­leg­gen, is er een se­rie­fo­to­func­tie waar­mee je 24 foto’s per se­con­de kunt ma­ken met con­ti­nu wer­ken­de au­to­fo­cus. Wil je fil­men, dan kan dat in 4K met ui­terst scher­pe de­tails, dank­zij Full Pixel Re­a­dout. De RX10 IV kost ca. 2000 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.