CRE­A­TIEF MET BO­KEH

CHIP FOTO Magazine - - Alles voor de fotograaf -

Het Lens­ba­by Cre­a­ti­ve bo­keh-ob­jec­tief geeft een nieu­we be­te­ke­nis aan cre­a­tie­ve vrij­heid en ple­zier. Dit 50mm ob­jec­tief met een maxi­maal dia­frag­ma van f2,5 is voor­zien van 12 dia­frag­ma­bla­den. De­ze dra­gen bij aan een zach­te bo­keh, zo­dat je foto’s met een dro­me­ri­ge, sprook­jes­ach­ti­ge ach­ter­grond kunt ma­ken. Ex­tra leuk is de mag­ne­ti­sche rand aan de voor­zij­de van het ob­jec­tief. Daar­op kun je heel ge­mak­ke­lijk één van de acht mee­ge­le­ver­de plaat­jes be­ves­ti­gen. De­ze heb­ben ver­schil­len­de vor­men zo­als een hart, ster of zon­ne­straal. Als je ver­vol­gens een foto maakt neemt de bo­keh de vorm van het plaat­je aan. Dit le­vert unie­ke foto’s op! Mocht je toch nog iets an­ders wen­sen? Ga dan zelf aan de slag met de ove­ri­ge twee plaat­jes en laat je cre­a­ti­vi­teit de vrije loop! De­ze ‘le­ge’ plaat­jes kun je ge­mak­ke­lijk om­to­ve­ren tot een de­sign dat vol­le­dig naar jouw wens is.

De Lens­ba­by Cre­a­ti­ve bo­keh is com­pa­ti­bel met Lens­ba­by Com­po­ser, Scout, Mu­se en Control Freak lens­bo­dy’s.

Prijs: 99,99 eu­ro

www.ka­me­ra-ex­press.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.