Agen­da

Laat je als fo­to­graaf in­spi­re­ren door het werk van an­de­ren. Hier vind je een over­zicht van ten­toon­stel­lin­gen, beur­zen en an­de­re fo­to­gra­fie­ge­re­la­teer­de eve­ne­men­ten in de ko­men­de tijd.

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Stil­le­vens met huis­die­ren

Jan Ger­ber (1957) fo­to­gra­feert sinds zijn twaalf­de. Ge­start met een Ko­dak ‘spreeu­wen­kist­je’ ge­volgd door een balg­ca­me­ra. In 2014 be­gon Jan Ger­ber met het fo­to­gra­fe­ren van huis­die­ren in de stu­dio. In een schil­der­ach­ti­ge dra­ma­ti­sche ba­rok­stijl door toe­voe­ging van pan­ne­tjes, thee­doe­ken e.d. De ba­sis voor zijn idee­ën wa­ren de ou­de meesters uit de Gouden eeuw en Re­nais­san­ce. Na ver­loop van tijd ont­wik­kel­de hij een heel ei­gen stijl. Het zijn sur­re­a­lis­ti­sche beel­den ont­staan van­uit zijn fan­ta­sie, ab­surd maar ook grap­pig.

t/m 22 ju­li 2018

Fo­to21Bre­de­voort, Bre­de­voort

www.fo­to21bre­de­voort.nl

Op het le­ven & de stad

Mi­chael van Oos­ten­de (1961) werd ge­bo­ren in de Pijp, werk­te tien jaar als taxi­chauf­feur en werd ver­liefd op Am­ster­dam. Die lief­de is te­rug te zien in zijn werk. On­danks, of door­dat hij een psy­cho­se­ge­voe­lig­heid heeft, kiest hij er steeds weer voor de straat op te gaan, waar het le­ven zich voor zijn ca­me­ra af­speelt. Hij maak­te zijn eer­ste fo­to op zijn zes­en­twin­tig­ste, maar in­mid­dels is zijn ca­me­ra zijn re­den om naar bui­ten te gaan. Een­zaam­heid, ro­man­tiek, een spel van licht en scha­duw, je ziet het te­rug in zwart-wit, met de stad Am­ster­dam als dé­cor.

t/m 1 au­gus­tus 2018

Brou­we­rij de Prael (proef­lo­kaal), Am­ster­dam

www.de­prael.nl

Sche­ve­nin­gen 1955 – 2001

De­ze ten­toon­stel­ling met werk van Jac­ques Meij­er staat in het ka­der van Feest aan Zee, 200 jaar bad­plaats Sche­ve­nin­gen. In 1955 maak­te Jac­ques Meij­er (1934) er als fo­to­jour­na­list zijn eer­ste fo­to’s. Het dag­blad het Va­der­land plaatste ze re­gel­ma­tig in de ru­briek Den Haag Van­daag. Ook zijn eer­ste fo­to’s van zend­schip Vero­ni­ca, dat in 1960 als pi­raat voor Sche­ve­nin­gen voor an­ker ging, wer­den veel ge­pu­bli­ceerd. In Nieuw­spoort hangt een se­lec­tie zwart-wit fo­to’s die Jac­ques Meij­er in de ha­ven, en op het strand en de bou­le­vard maak­te.

t/m 14 au­gus­tus 2018

Nieuw­spoort, Den Haag

www.nieuw­spoort.nl

Ar­chi­tec­tuur en Men­sen

Wer­ner Mantz (1901-1983) staat we­reld­wijd be­kend om zijn in­vloed­rij­ke ar­chi­tec­tuur­fo­to­gra­fie. Min­der be­kend is zijn por­tret­fo­to­gra­fie, waar­bij het ac­cent ligt op kin­der­por­tret­ten. In de ten­toon­stel­ling ‘Ar­chi­tec­tuur en men­sen’ wor­den voor de eer­ste keer zijn ar­chi­tec­tuur­fo­to’s en por­tret­ten sa­men­ge­bracht. Er is voor ge­ko­zen om het werk niet chro­no­lo­gisch te pre­sen­te­ren, maar van­uit de vorm. Hier­door krijg je meer in­zicht in hoe Mantz als fo­to­graaf keek en werk­te.

t/m 2 sep­tem­ber 2018

Ne­der­lands Fo­to­mu­se­um, Rot­ter­dam

www.ne­der­lands­fo­to­mu­se­um.nl

Bre­daPho­to Fes­ti­val

On­der de ti­tel ‘To In­fi­ni­ty And Be­yond’ on­der­zoekt de 8ste edi­tie van Bre­daPho­to Fes­ti­val in 2018 wat de im­pact is van de al­maar voort­ra­zen­de we­ten­schap. Brengt die lou­ter voor­uit­gang? Of ope­nen we een doos van Pan­do­ra vol met na­re ver­ras­sin­gen? Fo­to­gra­fen to­nen in de­ze edi­tie van het fes­ti­val de kan­sen, de ge­va­ren en de di­lem­ma’s. Zij ne­men de ruim­te om te la­ten zien wat zich voor on­ze ogen af­speelt, maar dur­ven mis­schien ook wel een voor­zich­ti­ge voor­spel­ling te doen van wat ons staat te wach­ten.

5 sep­tem­ber t/m 21 ok­to­ber 2018

Di­ver­se lo­ca­ties in Bre­da

www.bre­dapho­to.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.