Co­lumn

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Bi­zons en wol­ven in Yel­low­sto­ne.

Bi­zons en Yel­low­sto­ne. Het is denk ik on­mo­ge­lijk om in Yel­low­sto­ne te zijn en geen en­ke­le bi­zon te zien. In Yel­low­sto­ne is veel wild wat over het al­ge­meen ook niet schuw is. In de zo­mer­maan­den is het park druk be­zocht, on­ge­veer vier mil­joen men­sen gaan ie­der jaar naar Yel­low­sto­ne. Dat is niet voor niks, want Yel­low­sto­ne is erg mooi. In de win­ter zijn er maar wei­nig men­sen, het kou­de weer en de slech­te we­gen zijn min­der uit­no­di­gend. Fo­to­gra­fisch ge­zien is de win­ter juist een top­tijd. De zicht­baar­heid van die­ren in het met sneeuw be­dek­te land­schap is veel gro­ter. Ook zijn die­ren dan juist meer in de val­lei­en. Daar is de win­ter mil­der en is meer voed­sel te vin­den. Zelfs als er een me­ter sneeuw ligt, kun­nen bi­zons nog bij het gras. Met hun mach­ti­ge kop­pen du­wen ze de sneeuw weg en kun­nen bij het gras.

Als ze zich ver­plaat­sen doen ze dat vaak over de weg, dat loopt toch mak­ke­lij­ker. Eén bi­zon is al een road­block, drie bi­zons zijn niet te pas­se­ren. Wat een gaaf ge­zicht is het toch, de be­sneeuw­de kop­pen en lij­ven. De le­ge sta­ren­de blik­ken. Oer.

Maar ook de wol­ven zijn een be­ziens­waar­dig­heid. In de ne­gen­ti­ger ja­ren zijn ze daar ge her in­tro­du­ceer d, me­tal s ge­volg een veel be­te­re wild­stand. Ook de oor­spron­ke­lij­ke be­groei­ing is weer te­rug. De over­be­gra­zing is ge­stopt en die­ren als edel­her­ten moe­ten van­uit lijfs­be­houd veel mo­bie­ler zijn tij­dens het gra­zen. In vrij kor­te tijd is de ba­lans veel be­ter ge­wor­den. Om­dat er in de win­ter meer die­ren in de val­lei­en zijn, is de kans om in Yel­low­sto­ne wol­ven te zien dan ook het grootst tij­dens de win­ter­maan­den. Som­mi­ge die­ren kun­nen de win­ter he­laas niet over­le­ven. Zo­als al­tijd zijn het de ster­ke­re die dat wel kun­nen. Na­tuur zo­als na­tuur be­doeld is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.