Available Light

De mooi­ste fo­to’s maak je met na­tuur­lijk licht, of­te­wel Available Light. We la­ten zien hoe je fo­to’s luk­ken, prak­tisch zon­der hulp­mid­de­len.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

De mooi­ste fo­to’s maak je met het om­ge­vings­licht dat al voor­han­den is. Lees hoe dat werkt.

Het En­gel­se be­grip ‘Available Light’ be­te­kent let­ter­lijk ‘be­schik­baar licht’. Fo­to­gra­fe­ren met Available Light be­te­kent dat je het licht dat in een be­paal­de fo­to­si­tu­a­tie aan­we­zig is, ge­bruikt om een on­der­werp te be­lich­ten. Dat kan een na­tuur­lij­ke licht­bron zo­als de zon zijn, maar ook een kunst­ma­ti­ge licht­bron – bij­voor­beeld een straat­lan­taarn, of de kop­lam­pen van een au­to. Het klinkt mis­schien als een be­per­king, om­dat je niet net zo­als bij een flit­ser de in­ten­si­teit en rich­ting van het licht kunt be­pa­len. Maar bij Available Light-fo­to­gra­fie gaat het er­om de licht­si­tu­a­tie ter plaat­se te be­kij­ken en de sfeer er­van in een fo­to weer te ge­ven. Een voor­beeld is een con­cert­fo­to, waar­bij schijn­wer­pers, licht­shows en rook voor de sfeer zor­gen. Daar­bij ge­bruik je geen flit­sers of an­de­re ex­tra licht­bron­nen die de sfeer ver­an­de­ren. Je kunt dus di­rect aan de slag, zon­der dat je eerst du­re ac­ces­soi­res hoeft aan te schaf­fen en mee te sle­pen. Maar hoe­wel het idee mak­ke­lijk is, gaat het hier voor­al om de prak­tijk. Daar­om ge­ven we je de bes­te ba­sis­tips voor suc­ces­vol­le Available Light-fo­to­gra­fie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.