Be­te­re kleu­ren voor el­ke zons­on­der­gang

Krach­ti­ge kleu­ren en op­val­len­de wol­ken: ver­be­ter sfeer­vol­le land­schap­pen naar smaak.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud - Pro­gram­ma: Pho­to­shop CC Doel: Meer kleur voor meer sfeer Ni­veau: Be­gin­ner

Krach­ti­ge kleu­ren en op­val­len­de wol­ken: ver­be­ter sfeer­vol­le land­schap­pen naar smaak.

Land­schaps­fo­to­gra­fen we­ten dat je de bes­te fo­to’s maakt tij­dens zons­op­kom­sten en -on­der­gan­gen. Zo­wel het licht en de kleu­ren zijn dan on­o­ver­trof­fen. Maar zelfs als je je aan de­ze re­gel houdt, zul je nu en dan te­leur­ge­steld zijn met de re­sul­ta­ten – de kleu­ren zijn lang niet meer zo le­ven­dig als op het mo­ment dat je de fo­to nam.

Ge­luk­kig kun je dat cor­ri­ge­ren. Maar moet je de kleu­ren van de lucht wel ver­der ver­ster­ken? Want het klinkt mis­schien een beet­je als vals­spe­len ... Maar voor land­schaps- en reis­fo­to­gra­fen is het heel nor­maal, dus waar­om voor jou niet? En je zult ver­rast zijn door het re­sul­taat.

Je kunt op twee ma­nie­ren te werk gaan: je kunt de reeds aan­we­zi­ge kleu­ren ver­ster­ken, of je brengt meer kleur in de lucht. We be­gin­nen met de eer­ste op­tie. Ga maar vast op zoek naar je bes­te fo­to van een zons­on­der­gang.

Ori­gi­neel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.