Agen­da

Laat je als fo­to­graaf in­spi­re­ren door het werk van an­de­ren. Hier vind je een over­zicht van ten­toon­stel­lin­gen, beur­zen en an­de­re fo­to­gra­fie­ge­re­la­teer­de eve­ne­men­ten in de ko­men­de tijd.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

De­ze fo­to-ex­po­si­ties en eve­ne­men­ten mag je niet mis­sen.

Ar­chi­tec­tuur en Men­sen

Wer­ner Mantz (1901-1983) staat we­reld­wijd be­kend om zijn in­vloed­rij­ke ar­chi­tec­tuur­fo­to­gra­fie. Min­der be­kend is zijn por­tret­fo­to­gra­fie, waar­bij het ac­cent ligt op kin­der­por­tret­ten. In de ten­toon­stel­ling ‘Ar­chi­tec­tuur en men­sen’ wor­den voor de eer­ste keer zijn ar­chi­tec­tuur­fo­to’s en por­tret­ten sa­men­ge­bracht. Er is voor ge­ko­zen om het werk niet chro­no­lo­gisch te pre­sen­te­ren, maar van­uit de vorm. Hier­door krijg je meer in­zicht in hoe Mantz als fo­to­graaf keek en werk­te.

t/m 2 sep­tem­ber 2018

Ne­der­lands Fo­to­mu­se­um, Rot­ter­dam

www.ne­der­lands­fo­to­mu­se­um.nl

Bre­daPho­to Fes­ti­val

On­der de ti­tel ‘To In­fi­ni­ty And Be­yond’ on­der­zoekt de 8ste edi­tie van Bre­daPho­to Fes­ti­val in 2018 wat de im­pact is van de al­maar voort­ra­zen­de we­ten­schap. Brengt die lou­ter voor­uit­gang? Of ope­nen we een doos van Pan­do­ra vol met na­re ver­ras­sin­gen? Fo­to­gra­fen to­nen in de­ze edi­tie van het fes­ti­val de kan­sen, de ge­va­ren en de di­lem­ma’s. Zij ne­men de ruim­te om te la­ten zien wat zich voor on­ze ogen af­speelt, maar dur­ven mis­schien ook wel een voor­zich­ti­ge voor­spel­ling te doen van wat ons staat te wach­ten.

5 sep­tem­ber t/m 21 ok­to­ber 2018 Di­ver­se lo­ca­ties in Bre­da

www.bre­dapho­to.nl

Carl De Key­zer -

DPR Ko­rea Grand Tour

Mu­se­um Hel­mond toont meer dan 85 groot­for­maat kleu­ren­fo­to’s van fo­to­graaf Carl de Key­zer (1958). De­ze nieu­we se­rie fo­to’s maak­te hij in 60 da­gen tij­dens vier rei­zen (2015 en 2017) door Noord-Ko­rea. Hij be­zocht daar­voor meer dan 200 lo­ca­ties in het land. Het re­sul­taat is een unie­ke kijk in een van de meest com­plexe en ge­slo­ten lan­den ter we­reld. De Key­zer is al­tijd al ge­boeid door machts­struc­tu­ren en de im­pact van macht op de al­le­daag­se sa­men­le­ving. Eer­der fo­to­gra­feer­de hij bij­voor­beeld al de te­loor­gang van de Sov­jet Unie, het ver­val van Cu­ba en de (fa­na­tie­ke) ge­loofs­be­le­ving in de VS.

t/m 23 sep­tem­ber 2018 Mu­se­um Hel­mond

www.mu­se­um­hel­mond.nl

Gar­den Pho­to­grap­her of the Year

In de herfst­maan­den van 2018 is de jaar­lijk­se IGPOTY ten­toon­stel­ling te zien in de Hor­tus. De In­ter­na­ti­o­nal Gar­den Pho­to­grap­her of the Year (IGPOTY) com­pe­ti­tie en ten­toon­stel­ling wordt ie­der jaar ge­or­ga­ni­seerd van­uit Kew Gar­dens in Lon­den en is ‘s we­reld groot­ste op het ge­bied van tuin-, en plant­fo­to­gra­fie. De ten­toon­stel­ling in Am­ster­dam toont een se­lec­tie van win­naars en ge­no­mi­neer­den uit de com­pe­ti­tie van dit jaar. De­ze zijn ge­se­lec­teerd in ver­schil­len­de ca­te­go­rie­ën; van in­druk­wek­ken­de ma­cro’s tot mis­ti­ge bos­sen en adem­be­ne­men­de land­schap­pen.

7 sep­tem­ber t/m 31 ok­to­ber Hor­tus Bo­ta­ni­cus, Am­ster­dam

www.de­hor­tus.nl

LaCha­pel­le – Good News for Mo­dern Man

Da­vid LaCha­pel­le (1963) be­gon zijn car­ri­è­re met fo­to­gra­fe­ren voor An­dy War­hols tijd­schrift In­ter­view. Door zijn ver­nieu­wen­de aan­pak be­hoor­de hij al snel tot de meest in­vloed­rij­ke fo­to­gra­fen ter we­reld. Zijn spec­ta­cu­lai­re, kleur­rij­ke en vaak con­tro­ver­si­ë­le por­tret­ten van be­roemd­he­den zijn in­tus­sen uit­ge­groeid tot ar­che­ty­pi­sche sym­bo­len van de­ze tijd. De­ze eer­ste gro­te so­lo­ten­toon­stel­ling in Ne­der­land, be­licht met ruim 70 wer­ken het oeu­vre van de kun­ste­naar. Ook in­tro­du­ceert dit uit­ge­brei­de over­zicht de nieuw­ste se­rie van LaCha­pel­le ‘New World’.

t/m 28 ok­to­ber 2018 Gro­nin­ger Mu­se­um

www.gro­nin­ger­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.