Al­les voor de fo­to­graaf

Met ex­tra spul­len maak je je fo­to­gra­fie­hob­by nog leu­ker. Hier vind je on­ze keus van de­ze maand.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Met de­ze gad­gets kom je als fo­to­graaf goed voor de dag.

Prin­ter zon­der inkt­pa­tro­nen Ep­son EcoTank

Ep­son Ecotank-prin­ters wer­ken zon­der inkt­pa­tro­nen en wor­den stan­daard ge­le­verd met inkt voor maxi­maal drie jaar. Ge­mid­deld kun je er tot 14.000 pa­gi­na’s in zwart-wit en 11.200 in kleur mee af­druk­ken. De EcoTanks ge­brui­ken een re­ser­voir­sys­teem waar­door de inkt ef­fi­ci­ën­ter kan wor­den ge­bruikt, zo­dat je de inkt duur­za­mer én lan­ger kunt ge­brui­ken. De re­ser­voirs wor­den bij­ge­vuld door de tanks waar de inkt in zit (70 ml). Een vol re­ser­voir is ge­lijk aan 15 tot 20 cart­rid­ges.

EcoTanks be­schik­ken over wi­fi en apps, waar­door af­druk­ken van mo­bie­le ap­pa­ra­ten ge­mak­ke­lijk is. Daar­naast zijn het 3-in-1 prin­ters, dus dub­bel­zij­dig af­druk­ken, scan­nen en ko­pi­ë­ren is ook geen pro­bleem.

www.fo­to­de­vak­man.nl Prijs: 299 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.