So­ny E 18-135 mm f/3.5-5.6 G OSS

Voor een trip van drie da­gen moet al­les bij voor­keur in de hand­ba­ga­ge pas­sen. In de­ze test ne­men we een reis­zoom mee.

CHIP FOTO Magazine - - Inhoud -

Voor een trip van drie da­gen moet al­les bij voor­keur in de hand­ba­ga­ge pas­sen. In de­ze test ne­men we een reis­zoom mee.

Drie da­gen Lis­sa­bon is te gek. De ge­wichtsli­miet bij de hand­ba­ga­ge is dat niet. Daar­om kij­ken we of we vol­doen­de heb­ben aan een reis­zoom, in dit ge­val de 18-35 mm f/3.5-5.6. Om­ge­re­kend naar klein­beeld heeft dit ob­jec­tief een brand­punts­af­stand van 27-203 mm, wat in prin­ci­pe ruim vol­doen­de zou moe­ten zijn. Sa­men met de Alp­ha 6500 weegt het ob­jec­tief nog geen 800 gram – reis­vrien­de­lij­ker wordt het niet.

Drie da­gen is na­tuur­lijk niet ge­noeg om Lis­sa­bon he­le­maal te be­kij­ken. Zo veel be­ziens­waar­dig­he­den, zo veel fo­to-on­der­wer­pen! Hier komt de he­le band­breed­te van het ob­jec­tief goed van pas: een groot­hoek voor het strand, een te­le voor de de­tails en een nor­ma­le brand­punts­af­stand voor straat- en ar­chi­tec­tuur­fo­to­gra­fie – met de aan­ge­naam gro­te zoom­ring, kun je de beeld­hoek een­vou­dig wis­se­len. De au­to­fo­cus werkt ver­ras­send goed: fluis­ter­zacht en ver­ba­zing­wek­kend snel. Bij ver in­zoo­men is de nauw­keu­rig­heid wel wat min­der. Maar wan­neer de fo­cus (hand­ma­tig of au­to­ma­tisch) een­maal scherp staat, zijn de re­sul­ta­ten over­tui­gend. Groot­hoek­fo­to’s ha­len bij­na 1800 lij­nen­pa­ren per beeld­hoog­te (lp/bh). De­ze goe­de scherp­te geldt in elk ge­val in het mid­den van de fo­to. Aan de ran­den zakt de re­so­lu­tie naar 1280 lp/bh, on­ge­veer 29 pro­cent. Twee dia­frag­mast­ops (f/7.1) hel­pen niet veel. Bo­ven­dien zien te­le-fo­to’s er met 1625 lp/bh bij een open dia­frag­ma er wat min­der scherp uit. Maar dat is een van de com­pro­mis­sen die je bij een reis­zoom moet ac­cep­te­ren. Het ob­jec­tief ver­toont ver­der zeer wei­nig af­beel­dings­fou­ten en de beeldsta­bi­li­sa­tie is uit­ste­kend. Met an­de­re woor­den: de bes­te reis­zoom voor een E-lens­vat­ting.

So­ny Alp­ha 6500 | 33 mm (KB) | f/16 | 1/15 sec. | ISO 100 Wan­neer er zo’n on­der­werp voor­bij komt rij­den, heb je geen tijd om je ob­jec­tief te ver­wis­se­len. Een reis­zoom heeft veel­zij­dig­heid als voor­deel – met een paar min­pun­ten wat be­treft de...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.