Pro­fes­si­o­ne­le tips

Lees hoe je op een dei­nen­de boot toch goe­de fo­to’s kunt ma­ken.

CHIP FOTO Magazine - - Reisfotografie -

Een enorm crui­se­schip ligt mis­schien heel sta­biel in het wa­ter, maar toch zul je mer­ken dat het schip voort­du­rend in be­we­ging is. Daar­om is het han­dig om het ras­ter in de zoe­ker te ac­ti­ve­ren. Je kunt er dan al­tijd voor zor­gen dat de ho­ri­zon recht op de fo­to komt. Op die ma­nier is het zelfs mak­ke­lijk om met de be­we­ging om te gaan.

Het helpt om in­for­ma­tie uit te wis­se­len met an­de­re fo­to­gra­fen aan boord. Die we­ten vaak een of an­de­re bijzondere plek op het schip of aan land. An­ders­om kun je tips uit je ei­gen er­va­ring ge­brui­ken om ie­mand an­ders een stap­je ver­der te hel­pen.

Fo­to’s die nie­mand heeft, krijg je al­leen wan­neer je din­gen doet die nie­mand doet. Dat be­te­kent in eer­ste in­stan­tie de om­ge­ving op­ti­maal ge­brui­ken. De zee is bij­voor­beeld zeer ge­schikt als ach­ter­grond voor por­tret­ten, en de groe­ven van de plan­ken op het dek en de bal­kons kun­nen die­nen als lei­den­de lij­nen.

Op een schip heb je geen sta­tief no­dig – het schip be­weegt veel te veel, zo­dat lan­ge be­lich­tings­tij­den prak­tisch on­mo­ge­lijk zijn. Al­leen wan­neer je van boord gaat, is een sta­tief han­dig – bij­voor­beeld als je een wa­ter­val wilt fo­to­gra­fe­ren. Of wan­neer je tij­dens het blau­we uur fo­to’s wilt ma­ken, voor zo­ver het schip dan niet al­weer is ver­trok­ken.

Op open zee waait een ste­vi­ge bries en de lucht­stroom van het schip zorgt ook voor een on­rus­ti­ge hand. We ra­den aan om naar de ach­ter­kant van het schip te gaan, om­dat het daar re­la­tief wind­stil is. Bo­ven­dien is het een ide­a­le plek voor por­tret­ten. Al­leen wan­neer je de brug in beeld wilt, zul je naar de boeg moe­ten en de wind trot­se­ren.

Het is aan te ra­den om met een flit­ser te wer­ken, bij­voor­beeld om in de Ca­ri­bi­sche zon scha­du­wen te­gen te gaan. Bo­ven­dien is er be­ne­den­deks vaak maar wei­nig licht.

6

4

2

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.