Zo ont­stond dit beeld

CHIP FOTO Magazine - - Interview -

Op­dracht

Ik werd ge­vraagd een re­por­ta­ge te doen over

‘t Dordt­se Py­proo­c­kers Gil­de. De lo­ca­tie was een oud bruin ca­feetje en er ston­den slechts een paar scher­mer­lamp­jes.

Uit­da­ging

Ik leg me vaak ex­pres be­per­kin­gen op door bij­voor­beeld slechts één lens te ge­brui­ken of al­leen in zwart-wit te fo­to­gra­fe­ren en ik ge­bruik zel­den flits. In dit ge­val schoot mijn Fu­ji­f­ilm mij te hulp, want die zijn erg goed bij wei­nig licht.

Re­sul­taat

De licht­ster­ke len­zen le­ver­den op zo­wel

ISO 3200, 6400 en zelfs 12.800, veel sfeer op. Het licht werd mijn vriend. On­danks de beeld­ruis, waar je niet aan ont­komt, kreeg ik exact de sfeer die ik wil­de heb­ben. Een man, be­zig met zijn pijp, in zwart-wit en met be­perkt licht.

beel­den op. En sa­men met die man­nen in de vie­ze mod­der staan ter­wijl wij al­le­bei op on­ze ei­gen ma­nier aan het werk zijn, dat schept een band. Zo kan ik la­ten zien wat voor een ont­zet­ten­de zwa­re klus het wel niet is. Voor dit soort zwa­re re­por­ta­ges, waar­voor ik in de klei tus­sen de graaf­ma­chi­nes moet staan, ge­bruik ik de H1 met een 16/55 en een 50/140. Ik noem de H1 mijn werk­paard. Hij kan te­gen stoot­je, mag vies wor­den en met de bat­te­rij­grip met twee ex­tra ac­cu’s, kan ik een flin­ke tijd voor­uit. Je hebt echt een stuk ge­reed­schap in han­den. Hij heeft een ste­vi­ge grip, maar voelt ze­ker niet erg zwaar. Het is als­of je een spie­gel­re­flex in je han­den hebt, maar met de voor­de­len van een systeemcamera.”

Het ge­voel van een ca­me­ra

Maar­ten is in de be­voor­rech­te po­si­tie dat hij uit een aan­tal mo­del­len kan kie­zen, wan­neer hij voor een op­dracht - of voor de lol - op pad gaat. Vaak laat hij de keu­ze voor wel­ke ca­me­ra mee­gaat, af­han­gen van de aard van de op­dracht. Dat pakt door­gaans heel goed uit. “Ik weet in­mid­dels welk ty­pe de bes­te fo­to's op­le­vert. En ver­der laat ik me lei­den door het ge­voel wat de ca­me­ra mij geeft. De ene keer houdt dat in dat de Pro2 in de tas gaat en een an­de­re keer de H1. Van bei­de heb ik er twee, dus wat dat be­treft heb ik een luxe­pro­bleem. Ook kies ik graag be­wust voor de X100F met de vas­te 23 mm f.2.0”

Ook al kan Maar­ten zijn ei pri­ma kwijt in de op­drach­ten die hij krijgt en in zijn vrije werk, er is al­tijd wel iets te wen­sen. Ge­vraagd naar wat hij nog graag zou wil­len doen, be­gint hij vol vuur aan een be­toog over na­tuur­fo­to­gra­fie. Maar het ver­haal krijgt een on­ver­wach­te wen­ding. “Ik heb al­tijd een pas­sie ge­had voor na­tuur­fo­to­gra­fie. Met een be­vrien­de fo­to­graaf ga ik graag mee op pad voor het ma­ken van na­tuur­fo­to's. Maar wat ik dan het lief­ste doe is niet al­leen het ma­ken van de na­tuur­fo­to's, maar ook het fo­to­gra­fe­ren van mijn col­le­ga die aan het werk is. Van­daar­uit is de fas­ci­na­tie voor het vast­leg­gen van men­sen ont­staan. Niet zo­zeer in de vorm van por­tret­ten, maar ge­woon tij­dens hun da­ge­lijk­se be­zig­he­den. Wat be­weegt men­sen, wat doen ze?”

Men­sen op uit­een­lo­pen­de plek­ken op de­ze aar­de fo­to­gra­fe­ren, bij­voor­beeld in Viet­nam, In­do­ne­sië of Ne­pal, dat is nog een ul­tie­me wens. Niet tij­dens een ge­or­ga­ni­seer­de reis, waar je der­tien-in-een-do­zijn­fo­to's maakt, maar het ech­te le­ven. “Ik wil daar vol­gend jaar meer mee gaan doen. Ik word heel blij als ik on­ge­dwon­gen en on­voor­be­reid men­sen mag fo­to­gra­fe­ren. Laatst in Ita­lië bracht ik een uur­tje door met drie boe­ren­de broers, waar­van de oud­ste dik in de 80 is. Ik volg­de ze tij­dens hun werk en toen een van hen even zat uit te puf­fen, maak­te ik een paar por­tret­ten. Ik was daar ei­gen­lijk voor va­kan­tie bij een vriend op be­zoek, maar ik kan het dan toch niet la­ten om er met mijn ca­me­ra op uit te gaan.”

“Met die man­nen in de mod­der staan ter­wijl wij al­le­bei op on­ze ei­gen ma­nier aan het werk zijn, dat schept

een band.”

“Een­maal in dat ca­feetje, met zijn drie sche­mer­lamp­jes, vroeg ik me wel af hoe ik het voor el­kaar moest krij­gen.”

Door de in­ter­ne sta­bi­li­sa­tie pres­teert de H1 ook met lan­ge­re slui­ter­tij­den en wei­nig licht erg goed.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.