Nieuws uit de klas­sie­ker­we­reld

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud -

Wat doe je als je een enorm land­goed van 4800 hec­ta­re hebt met een cir­cuit? Ga je rond­jes rij­den met je pri­vé­col­lec­tie au­to's en mo­tor­fiet­sen tot je een ons weegt of be­denk je iets lu­dieks? De Brit­se aris­to­craat Char­les Gor­don-Len­nox, Earl of March and Kin­ra­ra, be­ter be­kend als Lord March, is een man naar ons hart. Hij koos voor het laat­ste. Op het cir­cuit van zijn land­goed or­ga­ni­seert hij sinds 1998 de Good­wood Re­vi­val, een drie­daags fes­ti­val waar au­to's en mo­tor­fiet­sen cen­traal staan uit de pe­ri­o­de 1948-1966, toen op het cir­cuit of­fi­ci­ë­le ra­ces plaats­von­den. Al­les staat in het lan­ge week­end in het te­ken van die na­oor­log­se ja­ren. Als u er­heen gaat dient u dus ge­kleed te gaan vol­gens de toen heer­sen­de mo­de. De cou­reurs die in de klas­sie­ke ra­ce­wa­gens plaats­ne­men, zijn vaak be­roem­de na­men uit de autosport. Zo na­men Sir Stir­ling Moss, Sir Jack Brab­ham, Phil Hill, Jean Ale­si, Da­vid Coult­hard, Da­mon Hill en Tom Coro­nel al eens deel aan een van de ra­ces. De eni­ge mo­der­ne au­to's die in de buurt van het cir­cuit mo­gen ko­men, zijn am­bu­lan­ces en brand­weer­wa­gens. De Good­wood Re­vi­val vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 11 sep­tem­ber. www.good­wood.com/flagship-events/good­wood-re­vi­val/

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.