Mil­le Mig­lia

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud - Tekst: Igor Stuif­zand

Jaar­lijks trekt er een gro­te ka­ra­vaan lief­heb­bers van­uit Ne­der­land en Bel­gië naar Ita­lië om de Mil­le Mig­lia van dicht­bij mee te ma­ken. We snap­ten nooit zo goed waar­om; dich­ter bij huis wor­den toch ook klas­sie­ke­re­ve­ne­men­ten van gro­te klas­se ge­or­ga­ni­seerd? Op uit­no­di­ging van Al­fa Ro­meo meng­den we ons dit jaar tus­sen de toe­schou­wers. We wer­den over­spoeld met beel­den, ge­lui­den, Ita­li­aan­se ta­fe­reel­tjes, emo­ties en pu­re ont­roe­ring. Je kunt de Mil­le Mig­lia on­mo­ge­lijk ver­ge­lij­ken met de Clas­sic Le Mans of met de Good­wood Re­vi­val. De Mil­le Mig­lia is geen ra­ce, maar een cul­tu­reel eve­ne­ment. Jaar­lijks ko­men dik 400 klas­sie­ke ra­ce-au­to's aan de start in het hart­je van Bres­cia. Je weet niet wat je ziet: de meest waar­de­vol­le Mer­ce­des­sen SSK, de meest door­leef­de Bu­gat­ti's Ty­pe 35, trom­mel­vlies­ver­scheu­ren­de Fer­ra­ri's, won­der­scho­ne OSCA's, grap­pi­ge spe­ci­als waar­van je het be­staan niet wist – heeft u wel eens ge­hoord van de Er­mi­ni 1100 Sport Al­la d'Oro? – en gi­gan­ti­sche Olds­mo­bi­les en dood­ge­wo­ne Fi­ats To­po­li­no. Je kunt je in­schrij­ven voor de Mil­le Mig­lia met el­ke au­to, als de­ze maar heeft mee­ge­daan aan een van de oor­spron­ke­lij­ke edi­ties. Als er 400 bij­zon­de­re klas­sie­kers aan je voor­bij trek­ken, die be­ge­leid wor­den door nog veel meer klas­sie­ke sport­wa­gens en mo­der­ne su­per­cars, wordt het op een ge­ge­ven mo­ment heel moei­lijk om al­le waar­ne­min­gen te or­de­nen. We had­den het voor­ne­men om u de tien mooi­ste au­to's te la­ten zien die dit jaar aan de Mil­le Mig­lia heb­ben deel­ge­no­men, maar in he­mels­naam: waar moe­ten we be­gin­nen? Bo­ven­dien doen we daar­mee 390 au­to's te­kort, want ei­gen­lijk ver­dient el­ke deel­ne­men­de au­to aan­dacht. Daar­om hou­den we het maar bij een col­la­ge van fo­to's die de sfeer van de Mil­le Mig­lia het bes­te uit­beel­den. Ook al moet je voor de sfeer toch echt zelf naar Ita­lië af­rei­zen. Vol­gend jaar.

Mi­nus­cu­le Gil­co Ma­ri­a­ni op ba­sis van Fi­at 1100 Sport (1948) op jacht naar een snel­le tijd op het cir­cuit van Mon­za. Hoort zo'n Olds­mo­bi­le Su­per 88 (1954) niet aan de Car­re­ra Pa­na­me­ri­ca­na mee te doen? Aan­ge­dre­ven door een drie­li­ter vier­ci­lin­der, heeft de­ze Fer­ra­ri 750 Mon­za zijn naam te dan­ken aan zijn eer­ste over­win­ning op … Mon­za. Nog een OM: om pre­cies te zijn een Su­per­ba SS MM 2000 cc uit 1930. Al­leen zijn naam is al prach­tig. Om thuis aan de muur te han­gen: Bu­gat­ti T37 uit 1927.

Fi­at 508 CS Ber­li­net­ta MM uit 1935. Het ge­luid dat de­ze OSCA MT4 1500 2AD uit 1955 maakt, gaat let­ter­lijk door merg en been. Met de K3 Mag­net­te won MG in 1933 de Mil­le Mig­lia in de klas­se tot 1100 cc. De win­naar in het of­fi­ci­eu­ze Clas­sic Cars Con­cours d'Elé­gan­ce: OSCA MT4 1350 uit 1949. Even de ken­nis op­vij­ze­len: dit is een

Fran­se BNC 527 Mon­za uit 1927.

De Mil­le Mig­lia leidt van Bres­cia naar Ro­me en keert via Par­ma weer te­rug in Bres­cia. De au­to's en de lo­ca­ties zijn prach­tig. Hier een Al­fa Ro­meo 6C 2300 Spi­der MM uit 1938, met een spe­ci­a­le car­ros­se­rie van Tou­ring.

Car­roz­ze­ria Col­li was ge­spe­ci­a­li­seerd in de bouw alu­mi­ni­um car­ros­se­rie­ën. De­ze Al­fa Ro­meo 6C 2500 SS Spi­der (1947) heeft er ook een­tje.

Je bent Ja­pan­ner en wilt aan de Mil­le Mig­lia mee­doen? Dat kan. Neem dan wel een Fi­at 8V Ber­li­net­ta Za­ga­to mee.

Beeld­scho­ne Ma­se­r­a­ti A6 1500 Ber­li­net­ta Pin­in Fa­ri­na (1950), op de voet ge­volgd door een iets min­der sier­lij­ke Tal­bot La­go T26 GS uit 1947.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.