Ro­bot­ka­na­rie

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Vroe­ger was in steen­kool­mij­nen al­tijd een ka­na­rie te vin­den om de mijn­wer­kers te waar­schu­wen voor gif­ti­ge gas­sen, zo­als kool­stof­mo­noxi­de en me­thaan. Als de waar­den te hoog wa­ren, ging de ka­na­rie als eer­ste van zijn stok­je en kon­den de mijn­wer­kers op tijd vluch­ten. De nieu­we ro­bot­ka­na­rie houdt even­eens de lucht­kwa­li­teit in de ga­ten, maar waar­schuwt ook als iets of ie­mand in je huis be­weegt. Zo­dra er iets aan de hand is, gaat hij niet van zijn stok­je maar stuurt hij een be­richt­je naar je smartpho­ne. Dank­zij de in­ge­bouw­de HD-film­ca­me­ra kun je li­ve zien wat er ge­beurt: is de kat aan het spe­len of wordt je huis leeg­ge­roofd door in­bre­kers? De Ca­na­ry maakt ook mel­ding van een plot­se­lin­ge tem­pe­ra­tuur­ver­an­de­ring, wat kan dui­den op een brand.

Prijs: ca. 200 eu­ro • www.ca­na­ry.is

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.