Mid­zo­mer­avond­rit

Classic Cars (Netherlands) - - Dhrc -

De DHRC or­ga­ni­seert op don­der­dag­avond 28 ju­li een rit­je waar­bij de ge­zel­lig­heid voor­op staat. We rij­den dan ook maar in één klas­se. Een tijd­sche­ma is er niet, al vra­gen we wel ie­der­een voor een be­paal­de tijd weer bin­nen te zijn. Deel­na­me is gra­tis voor DHRC-le­den. Een equi­pe waar noch de be­stuur­der, noch de na­vi­ga­tor DHRC-lid is, be­taalt 10 eu­ro in­schrijf­geld, maar die wor­den na­tuur­lijk met­een lid.

Ie­der­een is wel­kom van­af 17:30 uur. Om 19:00 uur be­gint de rit met een vrije start met een con­tro­le­kaart zon­der tijd. We gaan ge­woon leuk en ge­zel­lig een rou­te rij­den door het mooie pol­der­land­schap van Alp­hen a/d Rijn, Bo­de­gra­ven, Woer­den en Nieuw­koop. Het ge­han­teer­de kaart­lees­sys­teem is zon­der kaart­ma­ni­pu­la­ties of een in­ge­wik­keld re­gle­ment, maar je moet wel af en toe even alert zijn. Rond 21:00 uur ben je te­rug en dan heb­ben we de he­le avond voor ons om ge­zel­lig bij te pra­ten.

Start en fi­nish is bij Golf­club Zee­ger­sloot in Alp­hen aan den Rijn. In­fo: www.dhrc.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.