Cars & English Tea

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws Uit De Klassiekerwereld Samenstelling: Bart -

Na ja­ren van af­we­zig­heid keer­de in 2015 het Bri­tish Ra­ce Fes­ti­val suc­ces­vol te­rug op Cir­cuit Park Zand­voort. Het eve­ne­ment trok hon­der­den deel­ne­mers en dui­zen­den toe­schou­wers naar het cir­cuit in de dui­nen. Tot de hoog­te­pun­ten van het week­end be­hoor­den de ra­ces van de Mi­ni Se7en & Mi­ni Mig­lia Chal­len­ge en de Vin­ta­ge Re­vi­val Zand­voort. De tien­tal­len mer­ken­clubs vorm­den de rug­gen­graat van de ver­te­gen­woor­di­ging van de au­to’s van Brit­se ma­ke­lij. Als ver­volg op dit ge­slaag­de week­end keert het Bri­tish Ra­ce Fes­ti­val in 2016 te­rug op 1 en 2 ok­to­ber. Dit­maal zul­len er drie ra­ce­klas­sen met uit­slui­tend Brit­se au­to’s te zien zijn. Tien­tal­len deel­ne­mers zul­len met hun ge­koes­ter­de au­to’s van­uit En­ge­land naar Zand­voort ko­men om mee te strij­den in de ra­ces van de Mi­ni Se­ven Ra­cing Club, Mor­gan Three Whee­lers en Ja­gu­ar Enthu­si­asts Club. Ook vindt de der­de edi­tie van de Vin­ta­ge Re­vi­val Zand­voort plaats. Het Bri­tish Ra­ce Fes­ti­val eert te­vens de ge­wo­ne au­to’s van vroe­ger met het Con­cours d’Al­le­daags. Het con­cours zet de au­to’s die in de ja­ren zes­tig, ze­ven­tig en tach­tig het straat­beeld be­paal­den in de spot­lights. Hon­derd au­to’s zijn wel­kom: veer­tig van Brit­se ma­ke­lij en zes­tig uit de rest van de we­reld.

In de voor­ver­koop kost een week­end­kaart voor 1 en 2 ok­to­ber, in­clu­sief toe­gang tot de pad­dock, 20 eu­ro. www.bri­tishra­ce­fes­ti­val.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.