Koop­tips Fiat 2300 Coupé (1962-1968)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Veel Fi­ats 2300 Coupé zijn er niet ge­bouwd bij Car­roz­ze­ria Ghia in Tu­rijn. Een voor­deel is dat de tech­niek na­ge­noeg ge­lijk is aan die van de 2300 Ber­li­na, een na­deel is dat roest door­gaans een in­grij­pen­de (deel)restauratie be­te­kent. Ge­luk­kig zijn de beste exem­pla­ren (nog) goed te be­ta­len, in te­gen­stel­ling tot bij­voor­beeld de Al­fa Ro­meo GT en GTV zit er in de prij­zen van de Fiat 2300 Coupé nau­we­lijks een stij­gen­de lijn. Dat is een voor­deel van de re­la­tie­ve on­be­kend­heid van de­ze au­to. Maar heel wei­nig klas­sie­ker­lief­heb­bers we­ten de kwa­li­tei­ten van de­ze au­to te waar­de­ren.

Car­ros­se­rie De Ita­li­aan­se car­ros­se­rie­spe­ci­a­lis­ten heb­ben over het al­ge­meen geen ge­wel­di­ge re­pu­ta­tie op het ge­bied van roest­pre­ven­tie. He­laas is de Fiat 2300 Coupé daar ook het slacht­of­fer van; hij werd ge­bouwd bij Ghia. Roest is be­slist een is­sue, op den duur ont­komt geen en­kel exem­plaar aan een gron­di­ge restauratie. Ge­zien de jong­ste exem­pla­ren al bij­na een hal­ve eeuw oud zijn, is een on­ge­res­tau­reerd exem­plaar so­wie­so uit­zon­der­lijk. Let voor­al op de kwa­li­teit van het her­stel­werk. Ver­van­gend plaat­werk is non­exis­tent, las­werk wordt nog enigs­zins ver­een­vou­digd door­dat al­les van staal is.

Tech­niek Wat er on­der het plaat­werk ge­beurt, is al­le­maal vrij recht­toe­recht­aan. Mo­tor, aan­drijf­lijn en

on­der­stel zijn iden­tiek aan die van de 2300 Ber­li­na en Fa­mi­li­a­re. Wel wordt de mo­tor van de S­ver­sie wat zwaar­der be­last: het is zeer ver­lei­de­lijk om re­gel­ma­tig de vol­le 150 pk aan te spre­ken en de mo­tor te ho­ren brul­len. De af­stel­ling van de twee dub­be­le We­bers kan de rit daar­bij ma­ken of bre­ken. De ver­snel­lings­bak wordt be­diend via een vloer­pook, dit dient soe­pel en zon­der ge­kraak te ver­lo­pen.

On­der­de­len Het­zelf­de ver­haal als bij de Ber­li­na’s en de Fa­mi­li­a­re: on­der­de­len zijn schaars. Het is be­lang­rijk de juis­te men­sen bin­nen het club­cir­cuit te le­ren ken­nen, zo­wel in ei­gen land als in het bui­ten­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.