Clubs

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

is van een ge­heel an­der ont­werp, met ron­de klok­ken die in een hou­ten pa­neel zijn ge­vat. Het hou­ten Nar­di-stuur­wiel mag na­tuur­lijk niet ont­bre­ken, en ge­scha­keld wordt met een lan­ge ge­bo­gen pook die uit de mid­den­tun­nel steekt in plaats van uit de stuur­ko­lom. Voor de enigs­zins ang­stig aan­ge­leg­de bij­rij­der is er een hand­greep tus­sen de stoe­len aan­ge­bracht en een pa­niek­beu­gel in de voe­ten­ruim­te. Dat blijkt geen over­bo­di­ge luxe te zijn, wan­neer de 2300 S Coupé mag de­mon­stre­ren waar­toe hij in staat is.

Harts­toch­te­lijk

Ook al zijn de af­me­tin­gen en het ge­wicht van de coupé ver­ge­lijk­baar met die van de 2300 Ber­li­na, de rij­ei­gen­schap­pen zijn van een ge­heel an­de­re or­de. Dat is voor­al te dan­ken aan het la­ge­re zwaar­te­punt, want aan de wiel­op­han­ging is wei­nig ver­an­derd. Aan de voor­zij­de heeft ook de 2300 S Coupé tor­sie­ve­ren, ter­wijl de star­re ach­ter­as in be­dwang wordt ge­hou­den door se­mi-el­lip­ti­sche blad­ve­ren. Ter­wijl de 2300 Ber­li­na en Fa­mi­li­a­re voor­na­me­lijk op com­fort zijn af­ge­stemd en in snel ge­no­men boch­ten flink wil­len over­hel­len, ligt de 2300 S Coupé een stuk strak­ker op de weg. De ve­ring is nog steeds soe­pel, maar je glijdt veel min­der heen en weer wan­neer de au­to en­thou­si­ast de bocht in wordt ge­sme­ten. Nu kan die in­druk ook wor­den ge­wekt door de stoe­len, die je li­chaam een veel be­te­re hou­vast bie­den dan de vlak­ke, glad­de bank uit Cocks 2300 Fa­mi­li­a­re.

De 2300 S Coupé maakt een die­pe in­druk op ons. Al­ler­eerst van­we­ge zijn beeld­scho­ne vorm­ge­ving, met zijn ka­rak­te­ris­tie­ke pa­no­ra­mi­sche ach­ter­ruit. Maar het zijn voor­al zijn dy­na­misch-com­for­ta­be­le rij­ei­gen­schap­pen waar­mee de au­to ons weet in te pal­men. Tel daar nog het ge­wel­di­ge mo­tor­ge­luid bij op en je waant je in een kost­ba­re Ita­li­aan­se GT van exo­ti­sche af­komst. We snap­pen niet dat de­ze au­to door maar zo wei­nig lief­heb­bers in de ar­men wordt ge­slo­ten. Ie­der­een lijkt ge­fixeerd op de GT’s en GTV’s van Al­fa Ro­meo, ter­wijl je voor het­zelf­de geld – of mis­schien wel een stuk min­der – een min­stens net zo fraaie, veel ex­clu­sie­ve­re Fiat 2300 S Coupé kunt heb­ben. En dat geldt ei­gen­lijk voor al­le mo­del­len die we in dit ar­ti­kel heb­ben be­schre­ven. De mees­te Fi­at­lief­heb­bers con­cen­tre­ren zich op de klei­ne mo­del­len van het merk. Voor de­ze gro­te au­to’s is nau­we­lijks be­lang­stel­ling. Dat is vreemd. Ge­luk­kig zijn er lief­heb­bers als Cock Ooms die de wei­ni­ge be­waar­de exem­pla­ren harts­toch­te­lijk koes­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.